OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dotacje dla organizacji pozarządowych
16 listopada 2022 roku

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w 2023 roku. Organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dotacje w 6 sferach i skorzystać w sumie z ponad 284 tys. zł. Oferty można składać najpóźniej do 8 grudnia 2022 roku.

* NGO

Ogłoszony przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego konkurs na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje działające w sektorze pozarządowym obejmuje sfery: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Na poszczególne sfery przeznaczono:

- zadania w sferze ochrona i promocja zdrowia9.000,00 zł,

- zadania w sferze porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym12.000,00 zł,

- zadania w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu123.960,00 zł,

- zadania w sferze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży27.000,00 zł,

- zadania w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji103.300,00 zł,

- zadania w sferze nauka, edukacja, oświata i wychowanie9.000,00 zł.

W konkursie obowiązują takie same wzory ofert, umów i sprawozdań, które obowiązywały przy konkursie na zadania realizowane w mijającym roku.

Do dokumentów należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, a także oświadczenie o zapoznaniu się z treścią konkursu. Jeśli w odpisie z rejestru bądź w wyciągu z ewidencji brakuje informacji o osobach reprezentujących oferenta należy dołączyć dodatkowo odpis statutu lub regulaminu.

Oferty muszą być dostarczone listem poleconym, osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze podawczym Starostwa Powiatowego, pok. nr 101 - parter) lub pocztą kurierską. Jeśli oferenci zdecydują się na wysyłkę dokumentów należy pamiętać o tym, że decydująca jest data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Biuro Podawcze

Konkurs potrwa do czwartku, 8 grudnia 2022 roku (składanie ofert do godziny 16.00). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: ogłoszenie, program, druki oferty, zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oraz sprawozdania znajdują się w BIP/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ROK 2023. Link do strony:

https://bip.powiat-ostrowski.pl/folder-4054.html

WAŻNE! Informacji na ten temat udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 305a, nr tel. 62 73 78 474, zachęcamy do korzystania z poczty elektronicznej, e-mail: op@powiat-ostrowski.pl).

 

 

 

 

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 517