OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed...
27 grudnia 2022 roku

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia

* pl

Nazwa dotacji: Dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej przy zapewnieniu przez powiat wkładu własnego z budżetu powiatu

Nazwa zadania: Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia

Całkowita wartość zadania: 100 504,18 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 80 403,34 zł

Środki własne Powiatu Ostrowskiego: 20 100,84 zł

Na ww. dofinansowanie została podpisana w dniu 25 października 2021 roku UMOWA nr 277/DPS/BIEŻĄCE/RC1/2021 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Ostrowskim. Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy w Psarach oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Psarach otrzymał kwotę 78.931,90 zł z czego kwota 63 145,52 to dofinansowanie z budżetu państwa, kwota 15 786,38 zł z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Na realizację zadania Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał kwotę 21 572,28 zł z czego kwota 17 257,82 to dofinansowanie z budżetu państwa, kwota 4 314,46 zł z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Dodał(a): Irena Szypuła
Odwiedzin: 14