OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet na 2023 rok przyjęty
29 grudnia 2022 roku

Budżet na 2023 rok przyjęty

Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie przyjęła budżet na 2023 rok. Jedną z najważniejszych uchwał w roku radni podjęli podczas posiedzenia w dniu 28 grudnia 2022 r.

* IMG20221228101119

Prace na przygotowaniem budżetu trwały od wielu tygodni. Przyjęcie poprzedziły dyskusje na merytorycznych komisjach.

* IMG20221228113528

-,,Po raz pierwszy od kiedy jestem starostą był to tak trudny do przygotowania i rekomendowania radnym budżet. Mimo, że wydatki majątkowe w przyszłym roku wyniosą ponad 46 mln zł. bardzo obawiam się o koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek i jak ich zapowiadany wzrost będzie przekładać się na realia budżetowe’’ – mówił podczas posiedzenia Starosta Paweł Rajski.

W 2023 roku dochody ogółem zaplanowano na poziomie 227,7 mln zł, a wydatki 247,1 mln. zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie z wolnych środków z 2021 roku.

Na zadania drogowe zaplanowano prawie 21 mln zł. Największe z planowanych przedsięwzięć w tym rozdział to: dokończenie budowy drogi Sieroszewice – Wielowieś, remont drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Gorzyce Wielkie – Nabyszyce oraz budowa ścieżki rowerowej Odolanów – Boników. Ta ostatnie zadanie będzie rozpoczęte i zakończone w 2023 roku.

Największą inwestycją w obszarze oświaty będzie dokończenie budowy nowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz remontu Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych.

Jeśli chodzi o zdrowie to największym przedsięwzięciem będzie remont oddziału laryngologicznego oraz zakup nowego angiografu na oddział kardiologiczny w ostrowskim szpitalu.

W budżecie zaplanowano także rezerwę w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na tzw. wkład własny do projektów unijnych. Powiat czyni starania o wsparcie w tym zakresie.

Na posiedzeniu Rada Powiatu przyjęła także jednogłośnie apel w sprawie sprzeciwu przeciw budowie obwodnicy Kalisza w wariancie 5.

* IMG20221228121254

Prośbę w tej sprawie przedstawił Tadeusz Orzechowski przewodniczący Rady Gminy Nowe Skalmierzyce, a istotę sprawy na sesji Rady Powiatu wyjaśnił Jerzy Łukasz Walczak Burmistrz Nowych Skalmierzyc. Włodarz gminy w emocjonalnym wystąpieniu wskazał, że po wielu dyskusjach i spotkaniach roboczych wybrany został tzw. 6 wariant przebiegu obwodnicy Kalisza, który był konsensusem i ta wersja miała znaleźć się w końcowym protokole po spotkaniu. Tymczasem w ostatecznych dokumentach wskazano ponownie na wariant 5. Dla rolników z Nowych Skalmierzyc oznacza to m.in. wyłączenie z produkcji kilkudziesięciu hektarów gleb w najlepszych klasach bonitacji.  Zdaniem burmistrza nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. Pod wariant 6 wykupione zostały już grunty i przystosowane istniejące obiekty inżynierskie oraz niezbędna infrastruktura techniczna pod drugi pas.  Radni Powiatu jednogłośnie poparli apel władz Nowych Skalmierzyc, które nie wykluczają podjęcia wszelkich także prawnych kroków w tej sprawie.

* IMG20221228121150

Na koniec posiedzenia starosta Paweł Rajski i Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski złożyli radnym noworoczne życzenia.

* IMG20221228124224

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 318