OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Intelektualny rozwój to przyszłość aglomeracji
21 lipca 2009 roku

Intelektualny rozwój to przyszłość aglomeracji

rozmowa z Krzysztofem Rasiakiem, wicestarostą ostrowskim

- Jakimi doświadczeniami powiat ostrowski mógłby się podzielić z innymi samorządami, które wchodzą w skład aglomeracji?

- Powiat ostrowski jest tym samorządem, który ma za zadanie prowadzić edukację ponadgimnazjalną i w tej sferze mamy duże osiągnięcia. Możemy zatem naszym doświadczeniem w tym zakresie podzielić się z innymi samorządami. Myślę tutaj zarówno o naszym szkolnictwie zawodowym jak również o edukacyjnych, międzynarodowych projektach, które od lat z ogromnym powodzeniem realizujemy. Na tym polu jesteśmy liderem nawet w skali kraju, nasi specjaliści z Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju, którzy koordynują działania unijne są zapraszani na specjalne sympozja, konferencje i seminaria organizowane przez Agencję Narodową, podczas których prezentowane są projekty realizowane w ramach programów Socrates i Commenius. Do tej pory kilkuset uczniów i nauczycieli z naszych powiatowych szkół wyjechało na międzynarodowe praktyki i staże zawodowe do Niemiec, Włoch i Francji. Sadzę, że właśnie tymi doświadczeniami możemy podzielić się z innymi i to może być wkład powiatu ostrowskiego w intelektualny rozwój aglomeracji. Zresztą już tak się dzieje, bo wspólnie z powiatem kaliskim przygotowaliśmy unijny projekt edukacyjny w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach priorytetu „Rozwój, wykształcenie i kompetencje w regionach”. Projekt realizowany w roku 2009 i 2010 jest przykładem współdziałania właśnie w ramach aglomeracji. To będzie trochę taki poligon doświadczalny, ale jestem przekonany, że ten projekt będzie znakomitym wyznacznikiem do diagnozowania potrzeb na rynku edukacyjnym oraz kształcenia ustawicznego nie tylko młodzieży, ale i dorosłych. To doświadczenie będzie dla naszych powiatów, ale jak sądzę również dla całej aglomeracji, bardzo ważne.

- Powiatowa edukacja, szczególnie ta o profilu zawodowym, stoi na bardzo wysokim poziomie. Kształcicie specjalistów bardzo poszukiwanych na rynku pracy.

- Edukacja zawsze była naszym priorytetem, inwestujemy w ten sektor samorządowej działalności ogromne pieniądze. Przypomnę, że od kilku lat prowadzimy kompleksowy program inwestycyjny w naszych jednostkach oświatowych - powstała nowa siedziba szkoły muzycznej, hala sportowa przy Zespole Szkół Usługowych, która do niedawna straszyła swoim wyglądem to dziś nowoczesny, spełniający wszelkie standardy obiekt, niebawem ruszy budowa nowoczesnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, a prawie wszystkie nasze szkoły, co widać gołym okiem, zostały gruntownie zmodernizowane. Tym działaniom towarzyszy oczywiście nieustanna dbałość o poprawę jakości kształcenia i poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży. Z pewnością możemy być ośrodkiem edukacyjnym dla całej aglomeracji właśnie w zakresie szkolnictwa zawodowego, szczególnie dla branży geodezyjnej, informatyki, automatyki przemysłowej i rolnictwa. Jako jedyni w południowej Wielkopolsce kształcimy mechatroników czy geodetów - czyli specjalistów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Staramy się wzmacniać i rozwijać te kierunki, które są najbardziej oczekiwane przez pracodawców oczywiście nie zaniedbując innych profili kształcenia, w tym na kierunkach artystycznych.

- Ale polityka edukacyjna powiatu ostrowskiego to nie tylko kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, prawda?

- Oczywiście bardzo zależy nam na tym, aby ci dobrze wykształceni specjaliści mogli kontynuować naukę na poziomie wyższym. Stąd ścisła współpraca z Politechniką Łódzką, która ma swój wydział w Zespole Szkół Technicznych, z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Współpracę z tym ostatnim ośrodkiem chcemy zacieśnić, gdyż kaliska PWSZ bardzo dynamicznie się rozwija i ma niezwykle atrakcyjne plany rozwoju. Sądzę, że aktywne współdziałanie z tą uczelnią to dobry kierunek. Wspólnie postaramy się o to, aby nasz wkład w intelektualny rozwój aglomeracji kalisko - ostrowskiej był na wysokim poziomie.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 483