OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Porozumienie o współpracy
29 lipca 2009 roku

Porozumienie o współpracy

29 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Powiatem Sonneberg (południowa Turyngia). Jest to oficjalne potwierdzenie i zwieńczenie wieloletnich kontaktów między tymi dwoma samorządami. Dokument podpisali starostowie obu powiatów.

Powiat ostrowski już od kilku lat współpracuje z Południową Turyngią realizując wiele wspólnych unijnych projektów. Są to przede wszystkim szkolenia zawodowe, praktyki i staże międzynarodowe uczniów i nauczycieli. Dobrze rozwija się także współpraca na płaszczyźnie gospodarczej. Dotyczy to przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemieślników, dla których Wydział Integracji Europejskiej wspólnie z Biurem Europejskim w Suhl opracował programy EFKA i MOBILINT.

Mogę powiedzieć, że Południowa Turyngia to najsilniejszy zagraniczny partner naszego powiatu. Mamy tam wielu przyjaciół wśród samorządowców, nauczycieli, specjalistów z Biura Europejskiego, z którymi realizujemy wciąż nowe pomysły. Współpracujemy z kilkoma powiatami z tego regionu - z Suhl, Meiningen, Hildburghausen i Sonneberg. Ta współpraca jest bardzo intensywna, konkretna i dotyczy wielu dziedzin życia. Sądzę, że nasze samorządy dobrze się poznały, sprawdziły „w boju”, wiemy czego możemy się po sobie nawzajem spodziewać. Jesteśmy nie tylko partnerami, ale także przyjaciółmi. Nadszedł moment, aby oficjalnie potwierdzić naszą współpracę i nadać jej rangę dokumentu. Pierwszym samorządem, z którym podpisujemy porozumienie jest powiat Sonneberg - wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Wartość projektów unijnych, które powiat ostrowski realizuje z powiatami południowej Turyngii wyniosła do tej pory ponad milion złotych. Z międzynarodowych staży i praktyk skorzystało dotąd ponad 500 uczniów powiatowych szkół oraz kilkudziesięciu nauczycieli. Nowe kontakty nawiązali także strażacy, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i powiatowego szpitala. Obecnie Wydział Integracji Europejskiej przygotowuje projekt międzynarodowej wymiany policjantów, z której skorzystają ostrowscy stróże prawa.

Mam wielką nadzieję, że dzisiaj zawarliśmy nie tylko porozumienie, ale również przyjaźń, która powinna przetrwać lata. Uważam, że ma to swój wymiar nie tylko między dwoma powiatami, ale także między Polską i Niemcami, a podpisane porozumienie winno stać się fundamentem do przyjaznej koegzystencji naszych narodów. Każdy tego typu dokument jest na początku biały, czysty. I tylko ludzie mnogą sprawić, że ten kawałek papieru zacznie żyć, będzie kolorowy i wypełniony realną treścią. Wspólnie ze starostą Jędrzejakiem wzięliśmy na siebie ogromną odpowiedzialność, aby ta współpraca rzeczywiście była konkretna, obejmowała wiele dziedzin życia i przyniosła oczekiwane efekty. Będziemy wspólnie tak działać, aby budować mosty i drogi porozumienia między naszymi mieszkańcami. Mam wielką nadzieję, że będziemy razem tworzyć i podejmować takie działania, które będą służyły przede wszystkim ludziom - podkreśla Christine Zitzmann, starosta Powiatu Sonneberg

W podpisanym 29 lipca 2009 roku porozumieniu, strony zobowiązują się do kontynuowania i pogłębienia współpracy, szczególnie w takich obszarach jak gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, oświata, kultura i sztuka, zdrowie, sport, administracja, sprawy społeczne.

Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia - współpraca powinna służyć wzajemnemu zrozumieniu obu narodów i wspólnym dążeniom do rozwoju w Zjednoczonej Europie. Pełen tekst dokumentu poniżej.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między Powiatem Ostrowskim i Powiatem Sonneberg

Powiat Ostrowski (Polska) i Powiat Sonneberg (Niemcy) zgodnie z niniejszym porozumieniem ustalają współpracę na rzecz rozwoju stosunków ekonomicznych, społecznych oraz kulturalnych między powiatami.

Będąc przekonani o potrzebie współpracy i rozwijaniu przyjacielskich kontaktów między naszymi regionami, żywimy nadzieję, iż porozumienie to będzie kolejnym etapem pogłębienia istniejących stosunków między Powiatem Ostrowskim a Powiatem Sonneberg, w duchu wspólnej przynależności do Unii Europejskiej.

W związku z tym Powiat Ostrowski i Powiat Sonneberg, w ramach swoich kompetencji i możliwości, zobowiązują się do rozwijania wzajemnych przyjacielskich stosunków oraz przedsięwzięć w zakresie konkretnej współpracy.

Umawiające się Strony wykazują wolę wzajemnej współpracy w następujących dziedzinach:

 • Gospodarki i Turystyki
 • Ochrony Środowiska
 • Oświaty
 • Kultury i Sztuki
 • Zdrowia
 • Sportu
 • Administracji i Spraw Społecznych
 • i w innych ważnych dla społeczności lokalnej aspektach.

Współpraca powinna służyć wzajemnemu zrozumieniu naszych narodów i dążeniom do rozwoju w zjednoczonej Europie.

Umawiające się Strony powinny wykorzystać możliwości wzajemnego poznania się poprzez: kontakty, ocenę warunków życiowych oraz przybliżanie tradycji i kultury kraju partnera.

Sporządzono w Ostrowie Wielkopolskim, dnia 29 lipca 2009 roku w dwóch egzemplarzach w języku polskim i niemieckim.

Za Powiat Ostrowski

Włodzimierz Jędrzejak

 Starosta Powiatu Ostrowskiego

Za Powiat Sonneberg

Christine Zitzmann

 Starosta Powiatu Sonneberg

Krzysztof Rasiak

 Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego

Hans-Peter Schmitz

 Pierwszy Zastępca Starosty Powiatu Sonneberg

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 604