OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Stanowisko starosty ostrowskiego
10 sierpnia 2009 roku

Stanowisko starosty ostrowskiego

W związku z szeroko dyskutowaną kondycją ostrowskiego sportu, chciałbym odnieść się do stanowiska Prezydenta Miasta z dnia 7 sierpnia oraz ostatnich doniesień prasowych.

Dlaczego powiat nie finansuje sportu kwalifikowanego?
Zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym jednostki samorządu terytorialnego czyli również powiaty mogą wspierać, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifikowanego, lecz z zastrzeżeniem, że organ stanowiący czyli w tym przypadku, że rada powiatu w drodze uchwały określi warunki i tryb w jakim ma się to odbywać. Nie ma Uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego, która określałaby warunki i tryb wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego, dlatego nie ma takich prawnych możliwości.

Jakie są możliwości budżetowe powiatu, aby finansować sport kwalifikowany?
Budżety powiatów są zupełnie inaczej skonstruowane niż budżety gmin miejskich czy wiejskich. Powiaty mają bardzo niekorzystną strukturę dochodów własnych, w których dochody z podatków stanowią 20-30%, podczas, gdy w gminach jest to 50-70%. Ta niekorzystna struktura dochodów i nałożony na powiat ogrom zadań sprawiają, że mamy ograniczone możliwości działania. Co roku dokładamy na zadania oświatowe, gdyż przyznawana z budżetu państwa subwencja oświatowa jest niewystarczająca, mamy na utrzymaniu ogromną sieć dróg powiatowych liczącą 500 km, prowadzimy dwie kryte pływalnie, stale unowocześniamy powiatowy szpital, który jest właściwie studnią bez dna. Są to wydatki rzędu kilkunastu milionów rocznie! Gdyby Miasto miało takie obciążenia, z pewnością niepozwoliłoby sobie na zakup banerów za 500 tysięcy złotych. Powiatu Ostrowskiego zwyczajnie nie stać na finansowanie z własnego budżetu sportu kwalifikowanego, który wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Czy powiat zabiera miastu podatki?
Nie można winić powiatu ostrowskiego za to, że Kalisz ma większe wpływy z podatków niż Ostrów. Różnica między tymi miastami wynika przede wszystkim z tego, że Kalisz jest bardziej rozwinięty gospodarczo niż Ostrów, ma większą liczbę mieszkańców, więcej prywatnych inwestorów. Powiat nie może zabrać Miastu czegoś czego nie ma.

Dlaczego Powiat Ostrowski nie stosuje promocji poprzez sport, wykupując reklamy, banery w klubach sportowych?
Przede wszystkim promujemy powiat ostrowski poprzez nasze konkretne osiągnięcia. Żaden banner czy reklama nie odniesie lepszego skutku. W comiesięcznym filmie informacyjno-promocyjnym „Powiat Ostrowski w sercu Wielkopolski” emitowanym w telewizji Proart, informujemy o tym, co dzieje się w powiecie, czym się zajmujemy i jakie odnosimy sukcesy. Na marginesie dodam, że za naszym przykładem poszedł samorząd miejski, który również wykupił w Proarcie swój film. Ponadto promujemy powiat poprzez nagradzanie osób, które swoją pracą i postawą reklamują powiat w kraju i poza jego granicami. Promujemy powiat ostrowski poprzez produkty regionalne, organizację imprez służących integracji lokalnej wspólnoty, niosących zawsze konkretne przesłanie. Łącznie na wszystkie promocyjne działania w roku 2009 przeznaczono kwotę 301.100 złotych, a przecież tyle może kosztować jeden trzydniowy festyn! W porównaniu do milionowych wydatków na promocję miasta 300 tysięcy to niewielka kwota, ale dla mnie najważniejsze jest to, że nasze skromne fundusze są mądrze wydatkowane, służą konkretnym, wręcz namacalnym celom.

Kogo promuje ostrowska koszykówka i żużel?
Podtrzymuję to co, już wcześniej powiedziałem, że koszykówka i żużel promują przede wszystkim miasto. Sportowa Spółka Akcyjna Ostrów, Klub Motorowy Ostrów mają miasto w swojej nazwie! Jestem przekonany, że zakup baneru lub billboardu ze skromnego powiatowego budżetu nie zmieniłoby sytuacji tych klubów. Mimo wszystko, byłbym ostrożny w finansowaniu prywatnych spółek z publicznych pieniędzy.

W jaki sposób powiat finansuje sport?

Powiat ostrowski finansuje przedsięwzięcia sportowe w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program powstał w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i został przyjęty przez Radę Powiatu w drodze uchwały. W roku 2009 w ramach tego Programu z łącznej puli 218.000 złotych, na działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono 95.000 złotych. Fundusze przyznawane są przez Zarząd Powiatu w formie dotacji poszczególnym organizacjom, stowarzyszeniom, klubom sportowym na konkretne, zgłoszone do konkursu zadania. W ten sposób wsparliśmy 33 przedsięwzięcia związane z jazdą konną, piłką ręczną, piłką nożną, lekkoatletyką, tenisem stołowym, wędkarstwem czy zawodami strzeleckimi. Dodatkowo z budżetu promocji wspieramy różnego rodzaju imprezy sportowe fundując puchary, medale, nagrody rzeczowe.
Ponadto inwestujemy w infrastrukturę sportową przy powiatowych szkołach. Obecnie budowane jest ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy III LO, które będzie kosztować powiat ponad 300.000 złotych. W tym roku za 1.300.000 złotych zmodernizowana została sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Usługowych. W ubiegłych latach z funduszy powiatowych zmodernizowaliśmy dwie kryte pływalnie.

W jaki sposób Powiat pomaga piłce ręcznej?
Jako formę wsparcia traktuję nieodpłatne udostępnianie hali sportowej przy jednej z powiatowych szkół zawodnikom KPR Ostrovia. Nie są to pieniądze, które powiat mógłby z rozgłosem wydać, ale w jakiś sposób obciążają budżet. Na podobny gest „nie stać było” włodarzy miasta. A przecież spośród Ostrowian, którzy najwięcej osiągnęli w sporcie najliczniejszą grupę stanowią piłkarze ręczni!
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu szukam innych możliwości dofinansowania tej dyscypliny sportu. Osobiście zachęcam lokalnych przedsiębiorców do wsparcia KPR Ostrovia i organizowanych przez nich imprez sportowych. Za tym, aby wesprzeć daną imprezę sportową przemawiają osiągnięcia klubu i jego potencjał, sama idea przedsięwzięcia oraz możliwość zareklamowania firmy. Nazywanie tego przez Prezydenta Miasta „niebezpieczną grą” i doszukiwanie się w tym osobistych interesów, jest niegrzeczne w stosunku do darczyńców. Wielu z nich w ten sam sposób pomaga w zakupie sprzętu medycznego do szpitala, który służy wszystkim mieszkańcom powiatu. Miasto również dokłada się do tego sprzętu, a więc bierze udział w tej „niebezpiecznej grze”.

Jaki ma udział starosta w przedsięwzięciu Mecz Gwiazd?
W przypadku Meczu Gwiazd sama idea tego przedsięwzięcia jest bardzo ciekawa, nie tylko w skali powiatu, ale również kraju. Świadczy o tym zainteresowanie ogólnopolskich mediów. Jest to też ważne wydarzenie dla Klubu Ostrovia, zawodników i kibiców. Nie mając możliwości finansowych, postanowiłem zachęcić lokalnych przedsiębiorców, aby wsparli to wydarzenie a tym samym zareklamowali firmę w ogólnopolskich mediach. Nie zabiegałem o to, aby przenieść imprezę do Kalisza. Kiedy organizatorzy podjęli trudną decyzję o zmianie lokalizacji zwróciłem się do władz miasta Kalisza o udostępnienie hali i współudział w organizacji. Gdyby w Ostrowie była taka hala, mecz z pewnością odbyłby się w Ostrowie. Natomiast nie mogę zagwarantować, że władze Ostrowa widziałyby w tym możliwość promocji miasta i czy postąpiłyby podobnie jak Kalisz.

Czy starosta wycofał się z deklaracji budowy hali sportowej?
Nie wycofuję się z deklaracji rozbudowy hali sportowej przy ul. Kantaka. Obecnie trwają prace projektowe związane z tą inwestycją. Wciąż czekamy aż Urząd Marszałkowski umożliwi pozyskiwanie funduszy unijnych na modernizacje i remonty placówek oświatowych, jak to wcześniej zapowiadano. Taka powiatowa hala sprawi, że będziemy w jakimś stopniu samowystarczalni, a Klub Piłki Ręcznej nie będzie musiał martwić się o rachunki za wynajem sal udostępnianych przez Urząd Miejski i jednostki jemu podległe.
Trudno winić mnie za to, że hasło Pana Prezydenta „Ruszamy ostro w przyszłość” nie znalazło do dnia dzisiejszego swego przełożenia w realizacji obietnic przedwyborczych.

Włodzimierz Jędrzejak
Starosta Ostrowski

Odwiedzin: 698