OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Matura 2023
8 września 2023 roku

Matura 2023

Znane są ostateczne wyniki matur po przeprowadzeniu egzaminów w terminie dodatkowym i poprawkowym. Ponad 87 procent absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski zadało tegoroczny egzamin maturalny. Ogółem do egzaminu maturalnego w powiatowych szkołach młodzieżowych przystąpiło 1.133 absolwentów liceów i techników.

* 1

W roku 2023 należało przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych w części pisemnej: język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) i dwóch egzaminów w części ustnej: język polski i język obcy. Aby zdać maturę należało na wszystkich tych egzaminach osiągnąć wynik co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania. Dodatkowo tegoroczni absolwenci mieli obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

W skali kraju maturę zdało 227.440 absolwentów tj. 89,3 %,  (w 2022 roku 85%), w województwie wielkopolskim maturę zdało 20.845 absolwentów tj. 88,6 % (w 2022 roku 84,4 %).

W szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski (licea, technika) do matury przystąpiło w sumie 1.133 absolwentów, z czego maturę zdało 988 absolwentów tj. 87,2 % (w 2022r. – 87,9%). Jest to wynik porównywalny do ubiegłorocznego. Pomimo, że wyniki poprawiły licea, w technikach odnotowano niższą zdawalność w porównaniu z rokiem 2022.

W liceach ogólnokształcących Powiatu Ostrowskiego (I LO, II LO, III, LO, IV LO) do egzaminu maturalnego przystąpiło 597 absolwentów, z czego maturę zdało 562 absolwentów tj. 94,1% (w 2022r. –92,3%) Najlepszy wynik ze wszystkich szkół odnotowało I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim osiągając 100%! Wynik około 96% uzyskało IV LO i III LO.

W zespołach szkół (technika) prowadzonych przez powiat ostrowski (ZSE, ZSB-E, ZST, ZST-E, ZSU, ZSP Przygodzice) do egzaminu maturalnego przystąpiło 536 absolwentów, z czego maturę zdało 426 absolwentów tj. 79,5% (w 2022r. –82,4 %. Wśród techników najlepszą zdawalnością cieszy się Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (98,86%), które po ogłoszeniu wstępnych wyników miało najlepszy wynik spośród wszystkich szkół Powiatu Ostrowskiego. Około 90% zdawalności odnotował Zespół Szkół Ekonomicznych.

Odwiedzin: 119