OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim
13 października 2023 roku

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył nagrody i dyplomy w uznaniu zasług na rzecz ostrowskiej oświaty.

* DSC_0008

To święto to jest okazją do złożeni gratulacji i podziękowań nauczycielom, oraz dyrektorom, którzy w powiatowych szkołach ponadpodstawowych oddają się pasji i powołaniu. Oświatowe święto odbyło się 12 października 2023 r. w „n-klubie sztuka i edukacja” w Ostrowie, wyjątkowym miejscu dla środowiska oświatowego. Budynek ten równo 10 lat temu przeszedł gruntowny remont. Ta powiatowa placówka, po oddaniu do użytku po remoncie, z dawnego Klubu Nauczyciela, przekształcona została w nowoczesny n-klub, gdzie mieści się m.in. Galeria Sztuki Współczesnej.  Podczas uroczystości Starosta Ostrowski wręczył dyplomy przygotowane przez artystę plastyka Piotra Łopatkę 19 nagrodzonym:

* DSC_0076

Małgorzata Jędroch - dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego. W sposób kompetentny i odpowiedzialny zarządza szkołą. Jej wszystkie działania przyczyniają się do widocznej zmiany wizerunku szkoły na wszystkich płaszczyznach. Szkoła pięknieje, uczniowie uzyskują coraz lepsze wyniki na egzaminach maturalnych, a nauczyciele wspierani są wszechstronnie na ścieżkach swojego rozwoju. Relacje, które buduje i atmosfera, którą tworzy sprawiają, że bycie nauczycielem i uczniem w tej szkole jest wielką przyjemnością.

Beata Matuszczak – dyrektor w Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wyróżnia się sumienną i rzetelną realizacją powierzonych jej obowiązków. Z wielkim zaangażowaniem dba o przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, co potwierdzają wysokie wyniki klasyfikacji uczniów, osiągnięcia i wyniki uzyskiwane na egzaminach maturalnych i zawodowych. Współpracuje z różnymi organizacjami wdrażając nowatorskie rozwiązania dydaktyczne. Szkoła pod jej kierunkiem od wielu lat posiada tytuł SZKOŁY SUKCESU i co roku zajmuje wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Techników PERSPEKTYWY, w 2022 roku uzyskała tytuł Srebrnej Tarczy.

Robert Matuszewski - dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Nauczyciel klasy saksofonu, jego uczniowie odnoszą znaczące sukcesy na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Inicjator i główny organizator Ogólnopolskich Warsztatów Klarnetowo-Saksofonowych. Oprócz kierowania szkołą aktywnie działa jako artysta – muzyk. Prowadzi Big Band Powiatu Ostrowskiego, który koncertuje na terenie całego kraju i za granicą oraz współpracuje z czołowymi osobistościami sceny jazzowej.

Violetta Miszkin – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ambitna, konkretna, przedsiębiorcza i kreatywna, a ponadto wytrwała, dzięki czemu jest w stanie sprostać wielu wyzwaniom i pokonywać trudności. Wzorowo planuje i organizuje pracę pedagogiczną oraz zapewnia wysoki poziom świadczonych usług. Swoją postawą pokazuje, że bycie dyrektorem, pedagogiem, terapeutą jest nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją.

* DSC_0111

Kamila Bodył – nauczyciel języka angielskiego w II LO, egzaminatorka oraz wykładowca języka angielskiego na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym UAM w Kaliszu. Organizatorka i koordynatorka wielu konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych. Pomysłodawczyni powiatowego konkursu językowego „Vademecum” organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w ramach Reymontowskiej Akademii Umysłu. We współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej w Poznaniu realizuje projekt „Irlandia w szkole” a także projekt ekologiczny w języku polskim i angielskim w ramach innowacji ekologicznej „Ekologia-wybór czy konieczność”. Jest osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w życie szkoły, która chętnie służy pomocą uczniom i nauczycielom, przyczyniając się tym do poprawy jakości pracy szkoły.

Teresa Duczmal – nauczyciel języka polskiego w I LO. Osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu regionu oraz centralnym. Prowadzi innowacyjne „Warsztaty Maturalne z filmem w tle” oraz przygotowuje koncerty słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów, które mają już swoją stałą publiczność i renomę w środowisku ostrowskim. Pani Teresa jest także aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Monika Gromska – nauczyciel języka angielskiego oraz wicedyrektor w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych. Drzwi jej gabinetu są zawsze otwarte. Z sukcesami rozbudza w młodzieży ciekawość świata, rozwija talenty, inspiruje do działania i podejmowania kolejnych wyzwań. Jej uczniowie w 100% zdają egzamin maturalny z j. angielskiego. Dba o pozytywne relacje w szkole i jest ceniona za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej kreatywność i zaangażowanie przekładają się w dużej mierze na sukces szkoły.

Anna Gynter – nauczyciel i pedagog w Zespole Szkół Specjalnych. Niezwykle pracowita i zaangażowana w życie szkoły. Wspiera rodziców i wychowawców klasowych w sytuacjach szczególnie trudnych i kryzysowych. Rozwiązuje problemy wychowawcze i socjalne oraz dba o bezpieczeństwo uczniów. Jest autorytetem dla dzieci i rodziców oraz organizatorem i koordynatorem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w całej szkole a także corocznej imprezy dotyczącej świadomości autyzmu.

Barbara Jakubowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Usługowych. Kształcenie zawodowe, realizacja projektów unijnych i współpraca z pracodawcami do główne motto jej pracy. Dzięki podejmowanym przez nią inicjatywom uczniowie osiągają sukcesy i tytuły laureatów w ogólnopolskich konkursach zawodowych branży odzieżowej i fryzjerskiej, a wyniki egzaminów zawodowych są powyżej średniej ogólnopolskiej. Organizatorka licznych kursów, szkoleń, przedsięwzięć promujących szkolnictwo zawodowe oraz imprez cateringowych.

* DSC_0150

Łukasz Kryjom – nauczyciel gry na fortepianie w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego a także uzdolniony pianista i akompaniator. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień i nagród. Sumienny i obowiązkowy, pełen zapału i entuzjazmu do pracy, z wielkim zaangażowaniem promuje Powiat Ostrowski.

Mariusz Łęcki – nauczyciel gry na gitarze oraz ukulele w Młodzieżowym Domu Kultury Pod jego okiem wychowankowie poznają nie tylko tajniki gry na gitarze i ukulele, ale również szerokie spektrum kultury i zawsze mogą liczyć na wsparcie swojego Mistrza. To także świetny instrumentalista, pomysłodawca i organizator Przeglądu Twórczości Okołogitarowej „Gitarownia” oraz koncertów, które od wielu lat odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury.

Marta Łuczak - Wasielak – wicedyrektor i pedagog w Bursie Szkolnej z wieloletnim doświadczeniem, niezwykle kreatywnym, o artystycznej duszy, poszukującym wciąż  innowacyjnych form pracy z młodzieżą. Organizatorka corocznej Gali talentów i pasji młodzieży bursowej. Pomysłodawczyni konkursu „Bursonada”. Założycielka Bursowego Klubu Wolontariatu i koordynator wielu akcji charytatywnych. Jako artystka plastyk uczestniczy w organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury Przeglądach Twórczości Artystycznej Nauczycieli „Belferiada” a także bierze aktywny udział w wystawach prac plastycznych artystycznego środowiska Powiatu Ostrowskiego pt. „Jacy jesteśmy”.

Agnieszka Organista – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych. To nauczyciel niesztampowy: osoba niezwykle energetyczna, o silnych przekonaniach, która zaraża swoimi poglądami na życie i świat innych. Z wielkim zacięciem broni praw człowieka, krzewi miłość edukacji i szacunek dla wszystkiego, co żyje. W ciągu ostatnich 5 lat rozpisała sześć projektów unijnych i porwała do ich realizacji tłumy uczniów. Wolontariacko pracuje także w Boszkowie. Pani Agnieszka, nauczyciel historii w ZST - współtworzy historię tej szkoły!

Jacek Pawłowski – nauczyciel biologii w III LO, niezwykle kreatywny dydaktyk, empatyczny wychowawca, inspirujący mentor i profesjonalny edukator. Skupiony na potrzebach uczniów nieustannie doskonali swój warsztat pracy. Doskonali umiejętności badawcze uczniów poprzez cykliczne warsztaty anatomii Ze skalpelem w ręku. Efektem jego pracy i zaangażowania są osiągane przez uczniów znakomite wyniki egzaminu maturalnego z biologii. Z kolei największych pasjonatów biologii z oddaniem przygotowuje do Olimpiady Biologicznej. Jako edukator współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi szkolnictwo. We współpracy z wydawnictwem Perspektywy był prelegentem podczas Salonu Maturzystów w Poznaniu.

* DSC_0190

Eliza Piaskowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych weterynaryjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Nauczyciel niezwykle zaangażowany, z pasją, cieszący się niezwykłym zaufaniem, co potwierdzają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych w kwalifikacjach weterynaryjnych, w których młodzież uzyskała bardzo wysoką zdawalność. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodego pokolenia oraz różnorodnego postrzegania świata tworzy bazę notatek online oraz zadania na platformie Wordwall. Od początku do końca zaplanowała wspaniałe spotkanie młodzieży z influenserką, która jest dla miłośników koni ideałem, wyznacznikiem trendów, wzorem do naśladowania.

Karol Płokarz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości edukacji dla bezpieczeństwa oraz zarządzania. Wspaniały wychowawca, kreatywny i zaangażowany w życie szkoły i pracę z młodzieżą. To człowiek „orkiestra i przedsiębiorca”. Koordynator i opiekun ogólnopolskiego projektu „Mini przedsiębiorstw”, w którym to „Przedsiębiorcy” z IV LO w ostatnich trzech latach cieszyli się mianem finalistów. Zasady ewakuacji, bezpieczeństwa, pierwsza pomoc medyczna nie stanowią dla niego żadnej tajemnicy i robi wszystko, aby i młodzież radziła sobie w tych obszarach. Prowadzi również Szkolne Koło Strzelectwa Sportowego i Szkolne Koło Lok. Z dużym powodzeniem szefuje zespołowi ds. promocji szkoły oraz organizuje dla uczniów wiele przedsięwzięć, spotkań, wyjazdów dotyczących doradztwa zawodowego.

Katarzyna Sawicka – nauczyciel matematyki a także wicedyrektor do spraw kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jest cenionym nauczycielem matematyki, a jej uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. W trudnej dla szkoły chwili - wiosną 2022 roku - odważnie przyjęła na siebie zupełnie nowe zadanie - obowiązki wicedyrektora do spraw kształcenia praktycznego i organizacji pracy Centrum Kształcenia Zawodowego. Zaproponowane przez nią rozwiązania organizacyjne i innowacje sprawdzają się i są powszechnie akceptowane.

Krystyna Wojczyńska – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury oraz Przewodnicząca MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Jako jedna z niewielu osób związanych z oświatą może poszczycić się nieprzerwanym 50 letnim stażem pracy. W ciągu tych lat dała się poznać jako autorka tekstów poetyckich, organizatorka licznych konkursów, wystaw oraz wernisaży plastycznych i poetyckich. Od początku sprawowania funkcji przewodniczącej związku aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty.

Honorata Zwierz –  nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ekonomicznych. Rozwija pasje i zainteresowania swoich podopiecznych przygotowując ich do konkursów, czego efektem są wysokie lokaty w klasyfikacjach końcowych. Opracowała autorski program z matematyki, który uwzględnia kompetencje kluczowe, jakie nabywają uczniowie w ramach zawodu technika ekonomisty i był wdrażany jako jeden z elementów realizacji przez szkołę systemowego projektu edukacyjnego pt. „Szkoła kluczowych kompetencji” wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

* DSC_0216

Ponadto Starosta Ostrowski wręczył listy gratulacyjne za otrzymanie: Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla Marka Wojtasza- dyrektora Zespołu Szkół Transportowo- Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, które odebrali: Teresa Duczmal- nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Beata Kozińska- Kaczmarek- nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, Agnieszka Sobczak- nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Ewy Nowak- wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

* DSC_0324

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Małgorzata Jędroch- dyrektor IV LO-  „Nie byłoby tylu sukcesów i nagród, gdyby nie współpraca. My mamy wiele pomysłów, ale to Pan je akceptuje i wyraża na ich realizację zgodę. Dzięki takiej pomocy idziemy wspólną drogą i właśnie wspólnie osiągamy te sukcesy. Dziękuję bardzo za wyrozumiałość, pomoc i wsparcie”.

Licznie zebrani goście składali nagrodzonym życzenia. Zwieńczeniem wieczoru był koncert gitarowy w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy- Trzcińskiego z Ostrowa Wielkopolskiego: Marceliny Laskowskiej, Olgi Borowczyk, Karoliny Marynowskiej i Bartosza Włodarczyka. Artystów przygotował nauczyciel ZSM Jarosław Kocoń.

Dodał(a): Zuzanna Jerzyk
Odwiedzin: 548