OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Współpraca III LO z UAM w Poznaniu
16 listopada 2023 roku

Współpraca III LO z UAM w Poznaniu

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objęły patronat nad klasami z rozszerzoną geografią w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

Dzięki podjętej współpracy klasy z rozszerzoną geografią będą miały możliwość korzystania z oferty badawczo-dydaktycznej, w tym również z pracowni, laboratoriów, sprzętu naukowego, księgozbioru lub elektronicznych materiałów dydaktycznych.

* IMG-20231114-WA0035

Podpisane porozumienie daje również możliwości uczestnictwa w organizowanych zajęciach otwartych i pracach badawczych oraz udzielanego wsparcia merytorycznego w przypadku wyróżniających się uczniów, a także zapewniona zostanie pomoc i opieka merytoryczna ze strony pracowników i doktorantów w różnych formach aktywności edukacyjnej organizowanej przez szkołę.

13 listopada 2023, w ramach współpracy, pierwsza z klas o profilu matematyczno-geograficznym wzięła udział w zajęciach na uczelni. Uczniowie odwiedzili Muzeum Ziemi z unikalnymi zbiorami największych polskich meteorytów oraz kolekcjami minerałów i skamielin. Młodzi geografowie z III LO zwiedzili również cały Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, poznając najważniejsze miejsca, słuchając ciekawostek o kierunkach studiów, wyjazdach, praktykach i wymianach studenckich, perspektywach zawodowych absolwenta wydziału, a nawet o planie zajęć czy strefach relaksu dla studentów.

Częścią wizyty na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu był spacer po lapidarium, czyli ogrodzie skalnym zlokalizowanym obok budynku Instytutu Geologii - z działami: kamień w przyrodzie, w architekturze i rzeźbie, w budownictwie drogowym i kamień użytkowy. Na koniec, po wysłuchaniu ciekawostek o upadku meteorytu w północnej części Poznania 5 tysięcy lat temu, uczniowie pojechali na zajęcia terenowe do Rezerwatu Przyrody Meteoryt Morasko, gdzie obejrzeli kratery po upadku fragmentów meteorytu, które dzisiaj są wypełnione wodą, tworząc jeziora pochodzenia meteorytowego.

* IMG-20231114-WA0025

- Jako dyrektor szkoły i nauczyciel geografii - cieszę się, że szkoła może poszczycić się podpisanym porozumieniem, ponieważ współpraca może przynieść ogromne korzyści naszym uczniom, którzy będą mogli w sposób praktyczny i doświadczalny zgłębiać wiedzę geograficzną. Współpraca ma również wpłynąć na doskonalenie praktycznych umiejętności dydaktycznych i interpersonalnych kadry szkoły. Warto podkreślić, że obecnie w III Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje aż 9 klas z rozszerzoną geografią, uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Geograficznej i konkursach geograficznych na szczeblu kraju, województwa i powiatu. Tylko w minionym roku uczniowie III LO odnieśli ogromne sukcesy geograficzne w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a uczeń naszej szkoły – Jan Potaśniczak został najlepszym geografem w Wielkopolsce – powiedział dyrektor III LO Przemysław Zimniak.

Porozumienie podpisali prorektor uczelni ds. studentów i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski oraz dyrektor III LO Przemysław Zimniak.

Odwiedzin: 323