OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wielkopolski zespół ds. kształcenia zawodowego w ZSU
6 czerwca 2024 roku

Wielkopolski zespół ds. kształcenia zawodowego w ZSU

W ostrowskim Zespole Szkół Usługowych zainaugurowano prace Zespołu do spraw Kształcenia Zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty. W szkole poruszano problemy szkolnictwa zawodowego, była też okazja do odwiedzenia pracowni zawodowych ZSU.   

* DSC_0808

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 5 czerwca 2024 r. Gospodarzem był dyrektor Zespołu Szkół Usługowych Dariusz Kaczmarek. W spotkaniu wzięli też udział Wicestarosta Ostrowski Radosław Torzyński oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Igor Bykowski, który Oświaty wręczył członkom zespołu powołania do pracy wskazując przy tym potrzebę funkcjonowania zespołu jako forum opiniodawczego, wymiany doświadczeń oraz promocji szkolnictwa branżowego w województwie wielkopolskim.

* DSC_0761

W skład Zespołu do spraw Kształcenia Zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty wchodzą:

- Renata Jocz, przewodnicząca Zespołu, starszy wizytator Wydziału Nauczycieli i Sieci Szkół w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, koordynator do spraw kształcenia zawodowego,

- Tomasz Kucharczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

- Lidia Popielarz-Kozłowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile,

- Tomasz Szłapiński, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,

- Irena Szynkarek, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,

- Beata Wawszczak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

* DSC_0746

Spotkanie inauguracyjne było także okazją do poruszenia niektórych problemów edukacji zawodowej. Dyrektor ZSU mówił m.in. o tym jak ważne jest nauczanie w klasach integracyjnych w technikum i branżowej szkole I stopnia. Przybliżył problemy oraz sukcesy pracy z uczniami ze spektrum autyzmu czy zespołem Aspergera. W trakcie spotkano podjęto też tematy dotyczące uczniów będących młodocianymi pracownikami, organizacji egzaminów zawodowych w szkole, braków kadrowych w obszarze przedmiotów zawodowych, większej promocji kształcenia zawodowego, rekrutacji do szkół branżowych, problemów z doradztwem zawodowym. Poruszono również kwestię aktywności szkół w projektach popularyzujących kształcenie zawodowe, ale i podnoszących umiejętności w zakresie konkretnego zawodu.

W trakcie spotkania Wicestarosta Ostrowski zwracał uwagę na kluczowe znaczenie szkół zawodowych w powiatowej oświacie, na tworzenie warunków dla kształcenia tzw. inteligentnych zawodów przyszłości oraz deficytowych i priorytetowych dla rozwoju regionalnej i krajowej gospodarki.

Członkowie zespołu otrzymali do przeanalizowania zagadnienia dotyczące uczniów będących młodocianymi pracownikami poruszone przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, które zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu. Ustalono, że odbędzie się ono na początku lipca.

* DSC_0787

Po zebraniu dyrektor ZSU zaprosił wszystkich do zwiedzania szkoły pokazując przykłady pracowni szkolnych m.in. fryzjerskiej, krawieckiej, informatycznej, fotograficznej czy gastronomicznej oraz innych pomieszczeń szkolnych. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem dbałości o doskonałą infrastrukturę i wyposażenie szkoły.

Do głównych zadań zespołu należy: inicjowanie i opiniowanie zmian w zakresie kształcenia zawodowego; popularyzowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, innowacji, nowatorskich rozwiązań podnoszących jakość kształcenia zawodowego, w tym doradztwa zawodowego; inicjowanie i podejmowanie działań wspierających zadania związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami szkolnictwa branżowego; wspieranie promocji szkolnictwa branżowego, z uwzględnieniem optymalizacji bazy dydaktycznej; współpraca pomiędzy dyrektorami szkół a innymi podmiotami i instytucjami rynku pracy; podejmowanie działań w zakresie popularyzacji idei kształcenia ustawicznego oraz organizacja konferencji, webinariów i innych przedsięwzięć.

W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć zaproszeniu goście oraz eksperci i specjaliści. Spotkania planowane są także w szkołach i placówkach szkolnictwa branżowego połączone z wizytami studyjnymi.

Odwiedzin: 115