OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Absolutorium dla Zarządu
28 czerwca 2024 roku

Absolutorium dla Zarządu

Rada Powiatu Ostrowskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2023 roku. Jednym z analizowanych wskaźników, poza osiągniętym poziomem wpływów, dochodów i zadłużenia była nadwyżka, budżetowa, która w powiatowych finansach wyniosła prawie 5 mln złotych.

Posiedzenie Rady Powiatu odbyło się 27 czerwca 2024 r. Absolutorium to jedna z najważniejszych uchwał każdego samorządu. Zanim radni przeszli do tego punktu posiedzenia przyjęli raport o stanie powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu było przedmiotem oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Wydatki i dochody budżetu były również przedmiotem szczegółowej oceny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, a raport w tej sprawie przedstawił Arkadiusz Wojtczak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Dochody budżetu na rok 2023 zaplanowane w kwocie 276.022.177,16 zł, wykonano na kwotę 272.317.209,17 zł, co stanowi 98,66% planu, z tego. Z kolei wydatki budżetu na rok 2023 zaplanowane w kwocie 270.622.317,90 zł, wykonano na kwotę 267.501.289,01 zł, co stanowi 98,85 % planu.

Wykonane dochody bieżące budżetu za 2023 rok są wyższe aniżeli wykonane wydatki bieżące. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

* IMG20240627154156

Zadłużenie Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 40.000.000,00 zł, co stanowi 14,69% wykonanych dochodów. Na spadek stanu zadłużenia w roku 2023 do wymienionego poziomu wpływ miały wykupy obligacji w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł, z tego: w wysokości 3.000.000,00 zł wyemitowanych w 2011 roku oraz w wysokości 1.000.000,00 zł wyemitowanych w 2017 roku.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.815.920,16 zł.

-,,Zarząd Powiatu Ostrowskiego realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację budżetu w 2023 roku przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego i wnioskuje do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu’’ – powiedział A. Wojtczak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W wystąpieniach klubowych radni Rafał Walkow w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej i Dorota Hurma w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. „Za'' nie zagłosował jedynie radny Marian Janicki wybrany z klubu „KWW Beaty Klimek -  z sercem dla mieszkańców’’

-,,To kolejne absolutorium, które otrzymał kierowany przeze mnie Zarząd Powiatu. Absolutorium wyjątkowe, bo przypadające na przełomie kadencji. Dlatego słowa podziękowania kieruję do Członków Zarządu minionej kadencji i radnych, Pani Skarbnik wszystkim Dyrektorów Szkół i instytucji, Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego za Waszą pracę. 2023 r. to był dobry okres pełen sukcesów w wielu obszarach życia powiatu. Nie byłoby to możliwe właśnie bez zespołowej pracy’’ – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 67