OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dodatkowe pieniądze – nowe możliwości
8 września 2009 roku

Dodatkowe pieniądze – nowe możliwości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizowane programy wsparcia i promowania rodziny otrzymało fundusze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Urząd Wojewódzki dofinansuje działający przy PCPR Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Łączna kwota pozyskanych środków przekracza 71 tysięcy złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz promowania rodziny. Swoim zasięgiem obejmuje obszar Powiatu Ostrowskiego.

W ramach otwartego konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną PCPR otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 32.200 złotych. W ramach tej dotacji dofinansowane zostaną dwa programy: „Grupa Wsparcia - forma pomocy dla rodzin” w kwocie 20.700 złotych oraz „Rozwój zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” w kwocie 11.500 złotych. Programy będą realizowane od września do grudnia bieżącego roku - wyjaśnia Marcin Siudziński, Dyrektor PCPR

Działania jakie będą podjęte podczas realizacji programu „Grupa Wsparcia - forma pomocy dla rodzin” mają na celu zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, wsparcie w budowaniu więzi emocjonalnych oraz umożliwienie rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Ponadto w ramach tego programu PCPR zapewni indywidualne porady specjalistów, grupę wsparcia oraz dyżur przy bezpłatnym telefonie zaufania.

Drugi program „Rozwój zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” ma na celu propagowanie rodzinnej opieki zastępczej, dostarczenie wszechstronnej informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, w tym na temat działalności zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

Fundusze pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozwolą również doposażyć salę konferencyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w niezbędny do szkoleń sprzęt audiowizualny.

Na rzecz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo pozyskaliśmy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe w kwocie 36.200 złotych. Dzięki dofinansowaniu będzie można utworzyć gabinet masażu z prawdziwego zdarzenia. W nowe sprzęty oprócz gabinetu rehabilitacyjnego wyposażymy również „salę doświadczania świata” oraz świetlicę - wyjaśnia Marcin Siudziński, Dyrektor PCPR

Większość uczestników Ośrodka stanowią osoby z upośledzeniem umysłowym znacznym, w tym osoby pełnoletnie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności również z przewagą znacznego stopnia niepełnosprawności. U wielu osób występują sprzężone zaburzenia takie jak: Zespół Downa, Padaczka, Autyzm, Dziecięce Porażenie Mózgowe, Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej, encephalopatia, wady serca czy też dysfunkcja narządu ruchu.

Niezwykle ważna jest stymulacja osób niepełnosprawnych poprzez ćwiczenia ruchowe. W wyniku prowadzonej rehabilitacji wzrasta aktywność osób niepełnosprawnych. Dzięki niej stają się aktywnymi członkami naszego społeczeństwa. A systematyczność, odpowiednie warunki i atmosfera wpływają mobilizująco i zwiększają szanse, aby osiągnąć sukces. Nie mając odpowiednich warunków musieliśmy ograniczać proces rehabilitacji uczestników Ośrodka - mówi dyrektor PCPR

Dzięki pozyskanym funduszom doposażona zostanie tak zwana „sala doświadczania świata”, w której prowadzona jest terapia ukierunkowana na rozwój intelektualny osób niepełnosprawnych.

Bez aktywacji zmysłów rozwój człowieka jest niemożliwy. Dostarczając określoną ilość i jakość bodźców sensorycznych pobudzamy zmysły do działania, a co za tym idzie dajemy poczucie radości, bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i komunikacji. Innymi słowy nasze celowe działania mają wywołać określone wrażenia i uczucia. Podczas terapii prowadzonej w „sali doświadczania świata” wywołujemy globalny, wielozmysłowy obraz danego pojęcia. Nowe bodźce to nowe doznania i możliwość wprowadzenia nowych form terapii, niezwykle ważnych w długofalowym procesie terapeutycznym - mówi Marcin Siudziński, Dyrektor PCPR

Oprócz Ośrodka Wsparcia doposażony również zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Kwota 3.200 złotych pozyskana w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona zostanie przede wszystkim na doposażenie pracowni muzycznej.

Z dotacji Wojewody Wielkopolskiego zakupimy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą przydatne w działaniach terapeutyczno - rehabilitacyjnych takich jak: muzykoterapia, arteterapia oraz rehabilitacja ruchowa. Pracownia muzyczna dostarcza nie tylko wrażeń słuchowych, ale również dotykowych i ruchowych, dlatego tak ważne jest podnoszenie jej standardów - wyjaśnia Marcin Siudziński, Dyrektor PCPR - Działania związane z realizacją programów terapeutyczno - wspierających mają na celu zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, umożliwienie osobom niepełnosprawnym budowanie więzi emocjonalnych i ogólną poprawę stanu zdrowia.

Ponadto zakupiony dla ŚDS sprzęt będzie miał zastosowanie w innych pracowniach takich jak: gabinet usprawniająco - rehabilitacyjny oraz klub środowiskowo - rekreacyjny, gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania, uroczystości oraz gry i zabawy świetlicowe.

Odwiedzin: 587