OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
ZSM - inwestycja dobiega końca
15 września 2009 roku

ZSM - inwestycja dobiega końca

Dobiega końca jedna z największych inwestycji oświatowych w powiecie ostrowskim. Zespół Szkół Muzycznych pod koniec ubiegłego roku zyskał nową, spełniającą wszelkie standardy siedzibę, a podczas tegorocznych wakacji zadbano również o otoczenie placówki. Są już nowe drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki i oświetlenie. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem zieleni.

Zagospodarowanie otoczenia to już ostatni etap prac w ramach inwestycji związanej z nową siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych zlokalizowaną przy Al Słowackiego 1c. Przypomnijmy, że w budynku po byłej Bursie Szkolnej przeprowadzono kapitalny remont, aby dostosować istniejące pomieszczenia do potrzeb szkoły muzycznej. Ponadto przeprowadzono termomodernizację obiektu, po czym oddano go do użytku pod koniec ubiegłego roku.

Ubiegłoroczne wakacje to okres intensywnych prac budowlanych, ponieważ budynek po Bursie Szkolnej, który najlepiej nadawał się na siedzibę szkoły muzycznej wymagał gruntownej modernizacji i dostosowania do naszych potrzeb. Urządzono także sale koncertową i kameralną, czyli najważniejsze pomieszczenia szkoły muzycznej, gdzie młodzi ludzie mogą obcować z prawdziwą sceną w świetnych warunkach akustycznych - wyjaśnia Robert Matuszewski, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych - Znacznie poprawiły się warunki do pracy i nauki. Organizujemy prace tak, aby maksymalnie iść na rękę uczniom. Wiadomo są to zajęcia pozalekcyjne a młodzież przyjeżdża do nas nawet z powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego. W dawnym budynku jedna sala dzielona była przez trzech nauczycieli, dlatego planowanie zajęć było bardzo trudne. Teraz każdy nauczyciel ma swoją salę ćwiczeń, a plan zajęć układamy w sposób jak najkorzystniejszy dla ucznia.

W przestronnym, kolorowym i nowoczesnym budynku znajdują się w sumie 32 sale - 27 sal pojedynczych do ćwiczeń „nauczyciel - uczeń” oraz 5 sal do zajęć teoretycznych. Nowa siedziba szkoły wzbogaciła się również o dwie sale koncertowe - jedna na ponad 150 osób, druga na sto. W stosunku do dotychczasowej siedzimy szkoły muzycznej, nowy obiekt jest niemal o 3 razy większy. Obecnie dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.

Po modernizacji budynku byłej bursy szkolnej i dostosowaniu go do wymagań szkoły muzycznej kończymy prace związane z urządzeniem otoczenia budynku. Wybudowano już nowe drogi dojazdowe, chodniki, wytyczono miejsca parkingowe, zainstalowano oświetlenie a obecnie trwa obsadzanie roślinami terenów zieleni - wyjaśnia Krzystof Rasiak, wicestarosta ostrowski - Jest to etap końcowy prac przy szkole muzycznej. Warto dodać, że termomodernizacja Zespołu Szkół Muzycznych wchodzi w skład dużego projektu zgłoszonego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który obejmuje również termomodernizację innych powiatowych obiektów oświatowych: sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Usługowych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych.

Gruntowna modernizacja obiektu po byłej Bursie Szkolnej kosztowała budżet powiatu ostrowskiego prawie 2,5 miliona złotych, z czego 100 tysięcy złotych stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu pochłonęło ponad 500 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy z przeznaczeniem na urządzenie terenów zieleni pochodziło z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jedno z najbardziej kosztownych przedsięwzięć jakie powiat ostrowski zrealizował w placówkach oświatowych.

Odwiedzin: 552