OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Międzynarodowa wymiana doświadczeń
21 września 2009 roku

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

W dniach 16 i 17 września odbyła się konferencja dotycząca organizacji ochrony ludności w czasie wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Organizatorem konferencji był Powiat Ostrowski. Wzięli w niej udział przedstawiciele straży pożarnej, policji, pogotowia, sanepidu, weterynarii, organizacje wolontariackie działające na terenie powiatu oraz goszcząca w powiecie ostrowskim delegacja z Włoch i Niemiec.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji ochrony ludności, zabytków i usuwania skutków nadzwyczajnych zdarzeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami Powiatu Ostrowskiego, włoskiego Powiatu Forli - Cesena oraz niemieckim Sonneberg.

W konferencji udział wzięli: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, delegacja włoska i niemiecka, kierownicy powiatowych służb, straży i inspekcji, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacje wolontariackie: Centrum Wolontariatu Ostrów Wielkopolski, Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Związek Harcerstwa Polskiego a także Caritas Polska.

Konferencję otworzył Starosta Ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, który przedstawił swoje zadania z zakresu planowania ochrony ludności, wynikające z planu reagowania kryzysowego. Następnie głos zabrali prelegenci poszczególnych modułów; w kolejności wystąpili: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, który scharakteryzował główne zagrożenia powiatu ostrowskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy przedstawili swoje miejsce w systemie ratowniczym powiatu ostrowskiego. Natomiast Komendant Powiatowy Policji mówił o udziale Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na obszarze powiatu w sytuacjach nadzwyczajnych. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprezentował zakres podejmowanych działań zapobiegających wystąpieniu chorób zakaźnych zwierząt, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyjaśnił swoje działania na rzecz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przybliżył medyczny system ratowniczy na terenie powiatu, natomiast dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyjaśnił zakres i rodzaj świadczonej pomocy społecznej na terenie powiatu ostrowskiego.

O sposobie wspierania działań ratowniczych przez wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe mówili przedstawiciele Centrum Wolontariatu, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Caritasu.

Konferencja tego typu w Powiecie Ostrowskim organizowana jest po raz pierwszy. Do udziału w niej udało nam się zaprosić zespoły zarządzania kryzysowego z Niemiec i Włoch. Nasza współpraca z tymi państwami jest dosyć szeroka na płaszczyźnie oświaty, służby zdrowia, straży pożarnej. Dziś mamy możliwość wymiany doświadczeń na temat struktury zarządzania kryzysowego, która w każdym kraju wygląda inaczej - mówi Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Uczestnicy konferencji poznawali procedury i zasady postępowania podczas wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych dla ludzi i środowiska, zasób sił i środków będących w dyspozycji powiatu ostrowskiego.

Drugi dzień konferencji zarezerwowany został na wystąpienia delegacji zagranicznych. Jako pierwsza głos zabrała delegacja włoska, która przedstawiła działania wolontariatu na przykładzie udzielania pomocy i usuwania skutków trzęsienia ziemi.  

Konferencje tego typu są bardzo pożyteczne i powinny odbywać się o wiele częściej. System pomocy we Włoszech opiera się wolontariacie. Nasze działania skupiają się na pomaganiu ludziom potrzebującym. Jesteśmy państwem bardzo narażonym na trzęsienia ziemi i dlatego klęski żywiołowe zdarzają się u nas dość często. Ostatnie trzęsienie ziemi miało miejsce 6 kwietnia br. i nawiedziło miasto L ' Aquila i jego okolice. W trzęsieniu zginęło 308 osób natomiast 1500 zostało rannych. Bez dachu nad głową znalazło się 40 tysięcy osób. Zniszczeniu uległo od 10 - 15 tysięcy domów - wyjaśnia Nicola Toscano, koordynator stowarzyszeń wolontarystycznych Obronny Cywilnej we Włoszech.

Natomiast delegacja z Niemiec, przedstawiła swoje organizacje i przygotowanie wolontariatu na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych.

Jeśli chodzi o reagowanie kryzysowe, to mamy podobne struktury i niewielkie różnice w przygotowaniu do sytuacji kryzysowych. Prowadzenie akcji ratowniczej to bardzo trudna rzecz. W Polsce jest jeden nadzorujący, któremu podlegają służby, a to ułatwia prowadzenie akcji - podkreśla Silnio Volkmann, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Shul.

Konferencję zakończono dyskusją panelową z udziałem wszystkich prelegentów i uczestników.

Niemiecka i włoska delegacja była pod wrażeniem naszego systemu operacyjnego, a także sposobu prowadzenia działań ratowniczych. Cieszę się bardzo, że udało nam się zorganizować konferencję międzynarodową, na której zostały wymienione doświadczenia związane z wystąpieniem różnych sytuacji kryzysowych. Mam nadzieję, że uczestnictwo w konferencji dostarczyło okazji do wymiany uwag i poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów - mówi Jerzy Garczarek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie dwudniowego pobytu delegacje z Włoch i Niemiec zwiedziły Zespół Szkół Pondgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, Chatę Regionalną, Ochotniczą Straż Pożarną w Przygodzicach, a także Oddział PGNiG w Odolanowie.

Konferencję zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie W ielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 693