OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sukces projektu „TWOJA SZANSA”
21 września 2009 roku

Sukces projektu „TWOJA SZANSA”

Realizowany w 2009 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim projekt „TWOJA SZANSA” zdobył wyróżnienie w konkursie „Najlepsze Praktyki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce”. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy „TWOJA SZANSA” realizowany w 2009 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim zdobył wyróżnienie w konkursie „Najlepsze Praktyki PO KL w Wielkopolsce”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Do konkursu mogły zgłosić się wszystkie podmioty realizujące projekty konkursowe i systemowe na terenie Województwa Wielkopolskiego współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W konkursie główną nagrodę zdobyły dwa podmioty, oprócz tego przyznano osiem wyróżnień, wśród nich uznanie zdobył nasz projekt - wyjaśnia Marcin Siudziński, Dyrektor PCPR w Ostrowie Wielkopolskim

Głównym założeniem projektu „TWOJA SZANSA” jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Osoby ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności z chorobami narządu wzroku oraz słuchu i mowy zdobywają nowe umiejętności w przezwyciężaniu indywidualnych barier w wejściu na rynek pracy. Celem projektu jest podwyższenie statusu zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Projekt ma umożliwić równy dostęp do zatrudnienia osobom dyskryminowanym na rynku pracy, integrację uczestników ze społeczeństwem oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Beneficjentami projektu „TWOJA SZANSA” są osoby niepełnosprawne: 20 osób niesłyszących lub niedosłyszących oraz 15 osób niewidomych lub niedowidzących. Cieszy fakt, iż beneficjenci uczestniczący w projekcie reprezentują wszystkie gminy Powiatu Ostrowskiego, w tym miasto Ostrów Wielkopolski - mówi Marcin Siudzinski, Dyrektor PCPR

Na potrzeby realizacji projektu „TWOJA SZANSA” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie utworzono Poradnię Aktywnej Integracji przystosowaną do prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności społecznych dla niedosłyszących uczestników projektu. Ponadto Poradnia została wyposażona w laptop z programem powiększającym i mówiącym syntezatorem mowy, który umożliwia beneficjentom z uszkodzonym wzrokiem lepszy dostęp do informacji.

Zależy nam na tym, aby uczestnicy byli rzetelnie poinformowani o możliwościach jakie daje projekt. Dlatego w Poradni Aktywnej Integracji prowadzone są indywidualne konsultacje ze specjalistami, indywidualne doradztwo oraz udzielana rzeczowa informacja na temat projektu. Warto podkreślić, że dla osób niewidomych i niedowidzących przygotowaliśmy specjalne informatory w alfabecie Brajla. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Powiecie Ostrowskim. Również nowością w Powiecie Ostrowskim są przygotowane w piśmie brajla mapy Powiatu Ostrowskiego z logotypami z zaznaczeniem zakładów pracy chronionej dla beneficjentów z uszkodzonym wzrokiem - informuje Dyrektor PCPR

Od czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje również stroną internetową, opracowaną i przystosowaną dla osób niewidomych i niedowidzących: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl. Na stronie tej można znaleźć informacje między innymi o podejmowanych przez PCPR zadaniach, realizowanych programach i projektach.

W ramach projektu „TWOJA SZANSA” zadbano również o aktywną integrację osób niepełnosprawnych poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych czy też w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dla beneficjentów zorganizowano kursy nauki języka migowego, nauki pisma Brajla, wyplatania wikliny, obsługi komputera oraz fotografii i telemarketingu. Ponadto uczestnikom projektu zapewniono również badania profilaktyczne i zawodowe oraz specjalistyczne poradnictwo, którego celem jest przywrócenie samodzielności życiowej, w tym powrót na rynek pracy.

W związku z możliwością podjęcia zatrudnienia uczestników projektu „TWOJA SZANSA” już w marcu i kwietniu zostały przeprowadzone badania lekarskie w zakładzie medycyny pracy oraz badania z udziałem doradcy zawodowego. W maju 15 osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących odbyło szkolenie z zakresu pisma Brajla w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy. We wrześniu rozpoczął się kurs języka migowego dla beneficjentów z uszkodzonym słuchem oraz kurs wyplatania wikliny dla uczestników projektu z uszkodzonym wzrokiem. Poza tym wszyscy beneficjenci projektu uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym, który stanowi podstawową formę aktywności wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wyróżniony przez Wojewódzki Urząd Pracy projekt „TWOJA SZANSA” przyniósł już pierwsze wymierne efekty. Czterech beneficjentów tego projektu podjęło pracę zawodową.

Odwiedzin: 681