OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kolejna duża inwestycja drogowa w powiecie
25 września 2009 roku

Kolejna duża inwestycja drogowa w powiecie

Na wiosnę przyszłego roku ciężki sprzęt pojawi się na drodze powiatowej wiodącej z Ostrowa przez Raszków i Koryta do granicy powiatu. Wielkopolski Urząd Wojewódzki właśnie przyjął do realizacji projekt przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg. Inwestycja o wartości prawie 14 milionów złotych będzie w połowie sfinansowana z funduszy unijnych, pozostałą część pokryje powiat.

W połowie września Wielkopolski Urząd Wojewódzki przyjął do realizacji projekt pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5285P na odcinku Ostrów Wielkopolski - Koryta wraz z budową ciągów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniających”. Projekt został przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg i zgłoszony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozytywna ocena merytoryczna projektu oznacza, że powiat ostrowski otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej
na poziomie 50% wartości inwestycji.

To ważna droga w całej sieci dróg powiatowych: umożliwia dostęp do drogi krajowej nr 11 oraz komunikację z północną częścią powiatu. To kolejna droga zapewniająca połączenie stolicy powiatu z miejscowością, w której zlokalizowana jest siedziba władz gminy. Przypomnę, że przebudowaliśmy już drogi powiatowe: Ostrów - Sieroszewice - Wielowieś oraz Ostrów - Sośnie. . Wartość nowego zadania to prawie 14 milionów złotych, i zostanie w 50% sfinansowana z funduszy unijnych. Na realizację tego zadania przewidziano dwa lata, lecz niewykluczone, że uda nam się ją zakończyć w jednym roku. Wszystko zależy od tego kiedy zostanie podpisana umowa i rozstrzygnięty przetarg - informuje Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni wraz z elementami odwodnienia na długości ponad 19 km. Na odcinku Ostrów-Raszków czyli na przestrzeni prawie 7 km powstanie jednostronny ciąg pieszo-rowerowy, natomiast w poszczególnych miejscowościach (Głogowa, Korytnica, Ligota, Koryta) jednostronny chodnik. Realizacja tego zadania wiąże się z przebudową 33 skrzyżowań: 13 z drogami powiatowymi i 20 z drogami gminnymi. Na jednym z nich powstanie rondo.

Obecnie droga wiodąca przez Ostrów - Raszków - Koryta jest w złym stanie technicznym, a powiat ostrowski ponosi znaczne koszty, aby utrzymać nawierzchnię w należytym standardzie. Warto dodać, że jest to najbardziej obciążona powiatowa trasa, w ciągu doby odcinek ten pokonuje ponad cztery tysiące pojazdów.

Inwestycja zwiększy dostępność do krajowych szlaków komunikacyjnych oraz usprawni komunikację wewnątrz powiatu ostrowskiego. Budowa chodników oraz wyeliminowanie istniejących obecnie kolein, nierówności, spękań
i ubytków w jezdni, poszerzenie i wyprofilowanie jezdni w najbardziej newralgicznych punktach, a także wprowadzenie elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak przejścia dla pieszych
z ostrzegawczą sygnalizacją świetlną przyczynią się do ograniczenia ryzyka wypadków i kolizji.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg, a ciężki sprzęt będzie mógł zacząć prace wczesną wiosną, jak tylko pozwoli na to pogoda.

Nie licząc inwestycji z udziałem funduszy przedakcesyjnych, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to już trzecia drogowa inwestycja
z udziałem funduszy unijnych. Dlatego jestem zdziwiony uwagami posła Urbaniaka, który publicznie zarzuca nam, że od kilku lat nie realizujemy inwestycji na drodze Ostrów - Koryta. Otóż chciałbym uprzejmie wyjaśnić panu posłowi - choć on przecież powinien to wiedzieć - że do tej pory nie było możliwe rozpoczęcie tej modernizacji tylko dlatego, że ani rząd premiera Tuska, ani jego poprzednicy nie przygotowali na czas procedur, które umożliwiałyby skorzystanie z pieniędzy Unii Europejskiej zgodnie z prawem wspólnotowym. My jako osoby odpowiedzialne za napisanie wniosków, byliśmy na to przygotowani i dwa lata temu w momencie ogłoszenia naboru, natychmiast złożyliśmy stosowny wniosek. Zabezpieczone także zostały na ten cel fundusze w budżecie powiatu. Uważam, że obciążanie urzędników i samorządowców powiatowych winą za zwłokę w realizacji tej ważnej drogowej inwestycji jest absolutnie nie na miejscu. Niezależnie od powodów takiej wypowiedzi, oczekiwałbym od posła RP raczej pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych niż rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych i dyskredytujących nas oskarżeń. Uważam, że ani ja, ani moi współpracownicy nie zasłużyli na taką ocenę. Lepiej by było, gdyby parlamentarzyści skupili się na tworzeniu dobrego, spójnego prawa, które ułatwiłoby nam wykonywanie naszej pracy -
podkreśla Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. .

Powiat Ostrowski do tej pory z funduszy unijnych zrealizował dwie duże inwestycje za ponad 11 milionów złotych. Wnioski przygotowane przez powiatowych urzędników zawsze otrzymują wysoką punktację i znajdują się na czele listy rankingowej. Niestety tylko od decyzji tzw. centrali zależy kiedy fundusze unijne zostaną uruchomione i skierowane do lokalnych samorządów. Bardzo często na taką decyzję czeka się bardzo długo i wiele samorządowych inwestycji jest „zamrożonych” z powodu indolencji instytucji wdrażających. Tak jak to było w przypadku przebudowy drogi Ostrów - Koryta.

Odwiedzin: 913