OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz XXXV – lecia ZSM
23 listopada 2009 roku

Jubileusz XXXV – lecia ZSM

W miniony czwartek, 19 listopada br. Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim obchodził uroczyste obchody XXXV - lecia istnienia. Spotykamy się dziś by wspólnie uczcić 35 lat wspaniałej historii, niezwykłych wydarzeń muzycznych i artystycznych, by wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy budowali i budują prestiż i znaczenie tej szkoły na edukacyjnej mapie Polski – mówił podczas przemówienia Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski.

Uroczystości Jubileuszowe Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego rozpoczęły się mszą św. odprawioną w intencji szkoły, nauczycieli i jej uczniów przez proboszcza Andrzeja Szudrę w kościele p.w Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.

Natomiast Gala z okazji XXXV - lecia istnienia szkoły odbyła się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych.

W obchodach udział wzięli: starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Zygmunt Lubieniecki, członkowie Zarządu Powiatu Ostrowskiego Leszek Michalak i Jerzy Kątny, Radni Powiatu Ostrowskiego, proboszcz parafii p.w Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Szudra, Satrszy Wizytator Szkolnictwa Artystycznego MałgorzataBednarek, przedstawiciele Państwowych Szkół Muzycznych z Kalisza, Ostrzeszowa i Krotoszyna, dyrektorzy powiatowych szkół i placówek, uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci szkoły.

1 stycznia 1974 roku w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. Na stanowisko dyrektora nowo powstałej placówki został powołany Henryk Olkiewicz. Następnie tą odpowiedzialną i zaszczytną funkcję pełnili Florian Tomaszewski, Janusz Zieleziński, Ryszard Krzemiński, Maria Gagalowicz, Benedykt Musioł i Robert Matuszewski.

W sali koncertowej historię szkoły przedstawiał jej dyrektor Robert Matuszewski:

Historia szkolnictwa muzycznego naszego miasta sięga okresu międzywojennego. Placówką, która stała się bezpośrednim źródłem powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia było Społeczne Ognisko Muzyczne założone w 1958 roku. Pierwszym jej kierownikiem, a później dyrektorem był Henryk Olkiewicz, który odegrał znaczącą rolę w sprawie utworzenia PSM I st.,
o co zabiegano już od początku powołania Ogniska Muzycznego. Wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem Ogniska, duża liczba kandydatów, zwiększająca się ilość uczniów bardzo zdolnych, czyniło potrzebę utworzenia PSM I st. coraz bardziej pilną.

     W dniu 1 stycznia 1974 roku w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła swoją działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. Na stanowisko dyrektora nowo powstałej placówki został powołany Henryk Olkiewicz.

Zajęcia dydaktyczne w dniu 7 stycznia 1974 roku rozpoczęło 85 uczniów rekrutujących się z Ogniska Muzycznego. Pobierali oni naukę gry na następujących instrumentach: fortepian - 51, akordeon - 24, skrzypce - 6, trąbka i puzon - 4. Koncert Inaugurujący otwarcie szkoły odbył się 10 kwietnia 1974 roku. Pierwsze lata istnienia szkoły były czasem tworzenia zaplecza dla jej prawidłowego funkcjonowania

Dnia 1 września 1977 roku na stanowisko dyrektora powołano Floriana Tomaszewskieg. Florian Tomaszewski prowadzi inwestycje remontowe, które doprowadzają do zwiększenia liczby klas lekcyjnych, poprawy warunków funkcjonowania szkoły. Dobrze funkcjonująca Szkoła Muzyczna I stopnia, coraz większa liczba absolwentów pragnących w dalszym ciągu pogłębiać swoje umiejętności stworzyła pilną potrzebę utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia.

Dnia 1 września 1980 roku Minister Kultury i Sztuki powołał w Ostrowie filię kaliskiej PSM II stopnia. Po dwóch latach, na mocy Zarządzenia nr 33 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 czerwca 1980 roku, PSM II stopnia zaistniała jako placówka samodzielna. Szkoła muzyczna przekształciła się w szkołę dwustopniową. W dniu 1 września 1982 roku rozpoczęła swą działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia.

Równolegle z rozpoczęciem pracy powiększonej placówki szkolnictwa muzycznego w naszym mieście, swoją działalność zainicjowała filia ostrowskiej PSM II Stopnia, którą utworzono w Kępnie. Filia ta działała do 1986 roku.
W tym też roku odchodzi na emeryturę Florian Tomaszewski.

Kolejne dwie kadencje powierzone zostały muzykom zasłużonym dla środowiska kulturalnego naszego miasta, a znanym z bogatej działalności na rzecz rozwoju ostrowskich orkiestr dętych. W latach 1986-87 szkołą zarządzał Janusz Zieleziński. Od 1987 do 1988 roku funkcję dyrektora pełnił Ryszard Krzemiński.

W 1988 roku na stanowisko dyrektora szkoły powołana zostaje Maria Gagalowicz - długoletnia nauczycielka klasy fortepianu. W kolejnych trzech latach kontynuowano i rozwijano zadania wytyczone w poprzednim okresie działalności szkoły. W celu stałego podnoszenia poziomu nauczania zatrudniano coraz więcej absolwentów Akademii Muzycznych (instrumentalistów i teoretyków muzyki) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Od 1989 roku organizuje się „Koncerty szkolne” podsumowujące całoroczną pracę szkoły.

Rok 1991 przynosi kolejne zmiany. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Benedykt Musioł

Trzecia dekada istnienia Szkoły Muzycznej przynosi jej prężny rozwój. Rodzi się wiele nowych inicjatyw. Jedną z nich jest propozycja prowadzenia szkoły przez samorząd. Naprzeciw nim wychodzi ówczesny Starosta Powiatu Ostrowskiego - Andrzej Dera. Na mocy jego decyzji oraz za zgodą Zarządu Powiatu (wyrażoną Uchwałą Rady Powiatu) od maja 2000 roku organem prowadzącym PSM I i II st. stał się Powiat Ostrowski, organem nadzorującym pozostał nadal Minister Kultury.

Rok 2004, w którym szkoła obchodzi XXX-lecie swego istnienia, przyniósł kolejne przemiany. Procedura zainicjowana przez Radę Pedagogiczną, znalazła swój finał w Uchwale podjętej 19 marca przez Radę Powiatu. Dotyczyła ona zmiany nazwy szkoły i nadania jej imienia. Obecna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Muzyczna I Stopnia i Szkoła Muzyczna II Stopnia.

Rok 2007 okazał się rokiem bardzo szczęśliwym dla Zespołu Szkół Muzycznych. Obejmując w 2006 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych postawiłem sobie za cel, aby spróbować diametralnie zmienić warunki pracy uczniów i nauczycieli. Wystąpiłem do Starosty Ostrowskiego i Władz Powiatu Ostrowskiego z projektem zakładającym przekształcenie budynku Bursy Szkolnej w siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych.

Z pomocą organu prowadzącego pozyskałem środki w wysokości 380 000 na zakup instrumentów i wyposażenia dla naszych uczniów. Dzieci i młodzież mogą kształcić się na profesjonalnych instrumentach, a chociażby ostatnio na przekazanym przez Ostrowskie Towarzystwo Chopinowskie Fortepianie koncertowym, który tu widzimy, a i zapewne usłyszymy dzisiejszego wieczoru

Szkoła to nie tylko budynek, instrumenty to nade wszystko ludzie, którzy ją tworzą: uczniowie, rodzice i nauczyciele, bez nich byłaby tylko pustym tworem architektonicznym bez celu i sensu istnienia.

Cieszę się ogromnie, że liczba chętnych do szkoły nie maleje, a wręcz przeciwnie. W obecnym roku szkolnym uruchomiliśmy centrum doskonalenia artystycznego przy Zespole Szkół Muzycznych, które poszerzy ofertę edukacyjną naszej placówki jednocześnie przygotowując kandydatów do Szkoły Muzycznej.

Szkoła funkcjonuje bardzo prężnie organizując wiele koncertów, współpracując z innymi szkołami i instytucjami. Działające w szkole zespoły Chór Con Forza prowadzony przez Janusza Lipińskiego, Orkiestra Archetti Prow przez Andrzeja Bączyka, zespół perkusyjny Pawła Kary, grupa kompozytorów skupiona wokół osoby Andrzeja Bączyka, czy wreszcie Big Band Powiatu Ostrowskiego to profesjonalnie działający artyści dający wiele koncertów. Nie możemy zapomnieć oczywiście o solistach, których mamy tak wielu, że ramy czasowe dzisiejszego wieczoru nie pozwalają, abym ich wszystkich wymienił.

Na zakończenie chciałem podziękować wszystkim dobrym i wspaniałym ludziom, jakich spotkałem na mojej drodze prowadząc Zespół Szkół Muzycznych: Staroście Ostrowskiemu, Wicestaroście Ostrowskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego, wszystkim Radnym Powiatu Ostrowskiego, posłowi Piotrowi Walkowskiemu, Radzie Rodziców, pracownikom administracji i obsługi, a na zakończenie mojemu wspaniałemu Gronu Pedagogicznemu.

Przypomnijmy, że w 2008 roku przeniesiono szkołę do nowego obiektu. W przestronnym, kolorowym i nowoczesnym budynku po byłej Bursie Szkolnej znajdują się 32 sale. Siedziba szkoły wzbogaciła się również o dwie sale koncertowe. Gruntowna modernizacja kosztowała 3,5 miliona złotych.

W przemówieniu podczas uroczystej gali starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, powiedział:

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym Jubileuszu 35 - lecia Zespołu Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim.

Spotykamy się dziś by wspólnie uczcić 35 lat wspaniałej historii, niezwykłych wydarzeń muzycznych i artystycznych, by wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy budowali i budują prestiż i znaczenie tej szkoły na edukacyjnej mapie Polski.

Szanowni Państwo.

Mury tej szkoły każdego roku opuszcza kolejne pokolenie absolwentów. Niektórzy są dzisiaj z nami. Patrząc na Was widzę ludzi połączonych wspólnym dla siebie miejscem. I widzę na Waszych twarzach ogromne wzruszenie.

I to wzruszenie jest zrozumiałe i bardzo wymowne, gdyż w tej pięknej, koncertowej Sali spotkali się dawni i obecni uczniowie. Są z nami nauczyciele, którzy uczyli tu wiele lat temu i są ci, którzy uczą teraz. Wszystkich łączy jedno - miłość do muzyki, artystyczna wrażliwość i ten specjalny rodzaj więzi, który trwa przez lata.

Drodzy Goście, Przyjaciele

Siła Ziemi Ostrowskiej tkwi w jej tradycji i kulturze, a ostrowska Szkoła Muzyczna z całą pewnością buduje tradycje muzyczne w naszej Małej Ojczyźnie. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że odgrywa ona znaczącą rolę w życiu kulturalnym miasta i regionu.

Pragnę podkreślić, że nie byłoby tego sukcesu bez mądrych, wrażliwych, pełnych pasji pedagogów, a przede wszystkim utalentowanych uczniów, którzy tworzą w Ostrowie Wielkopolskim ten wspaniały, artystyczny klimat, a poprzez swoją muzykę czynią świat piękniejszym. I przez cały czas przekonują, że jak mówi poeta, „muzyka jest po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd.” Bo miłość do muzyki łączy ludzi bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie.

Szanowni Państwo

Jubileusz jest bez wątpienia najlepszym momentem, aby podzielić się refleksjami, przypomnieć ważne fakty, przywołać pamięć o ludziach, którzy tworzyli historię tej szkoły.

Do tej pory Mury Państwowej Szkoły Muzycznej - zarówno I jak i II stopnia - opuściło już prawie 1000 absolwentów. Znakomita większość z nich kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. To oznacza, że na swej drodze spotkali mądrych i wspaniałych nauczycieli, którzy potrafili zaszczepić w nich miłość do muzyki, nauczyli wytrwałości i solidnej pracy.

Dziękuję, więc z całego serca byłym i obecnym Pedagogom za dotychczasowy trud włożony w wychowanie młodego pokolenia muzyków. Dzięki Wam nasz powiat postrzegany jest jako prężny ośrodek kulturalny, natomiast sukcesy absolwentów szkoły przyczyniają się do promocji Powiatu Ostrowskiego
w kraju i poza jego granicami.

Zawsze z ogromną dumą i wzruszeniem odnotowuje kolejne, prestiżowe sukcesy naszych wychowanków. Jest ich tak dużo, że nie sposób wszystkich wymienić. Zaręczam jednak, że każda nawet najmniejsza nagroda zdobyta przez uczniów, sprawia mi ogromną radość i satysfakcję.

Bo ja wierzę w niezwykły potencjał naszej młodzieży. Młodzieży zdolnej, wrażliwej, pracowitej, skłonnej do poświęceń.

Pragnę w tym miejscu w sposób szczególny podziękować obecnemu dyrektorowi szkoły, Panu Robertowi Matuszewskiemu za tworzenie bardzo dobrych warunków do pracy i nauki, ale także za zaangażowanie i mistrzowskie prowadzenie tej placówki. Dziękuję również za znakomity artystyczny klimat, który potrafił Pan w tej placówce stworzyć.

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie

Głęboko wierzę, że to co uosabia patron szkoły Krzysztof Komeda Trzciński - a więc talent, pracowitość, świeżość i nowatorstwo muzycznych pomysłów - będzie inspiracją i wskazówką dla wszystkich pedagogów, absolwentów i uczniów tej szkoły.

Wierzę w dalszy rozwój naszej Szkoły, jako ważnej dla całego Kraju placówki kształcenia muzycznego. Mam nadzieję, że za 35 - lat nasi następcy na podobnej uroczystości jak dzisiejsza, wspomną o nas, wspomną nasz dzisiejszy jubileusz jako jeden z ważniejszych momentów w budowaniu historii i tradycji szkoły.

Z okazji pięknego jubileuszu 35 - lecia w imieniu władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego Panu Dyrektorowi, Pedagogom, Pracownikom i Uczniom serdecznie życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz spełnienia artystycznych planów i zamierzeń. Wszystkiego dobrego.

Podczas uroczystości Małgorzata Bednarek Starszy Wizytator Szkolnictwa Artystycznego wręczyła Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymali je: Andrzej Bączyk, Waldemar Hartwig, Izabela Lewek, Janusz Lipiński, Radosław Maniak, Irmina Mądry, Benedykt Musioł, Iwona Nowosad, Adam Podskarbi, Krystyna Rusek, Aleksandra Tomaszewska - Bączyk, Anna Trenkler.

Natomiast Włodzimierz Jędrzejak, starosta ostrowski wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Bogdana Zdrojewskiego. Otrzymali je: Robert Matuszewski, Paweł Kara, Jarosław Kocoń, Piotr Lewek.

Z okazji Jubileuszu życzenia dla uczniów i nauczycieli szkoły skierowali także: prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Radosław Torzyński, Starszy Wizytator Szkolnictwa ArtystycznegoMałgorzataBednarek, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim - Hanna Pawlak - Kornacka, Dyrektor i Rada Pedagogiczna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopniaw Krotoszynie, Dyrektor, Kadra Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Ostrzeszowie, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej - Marlena Maląg, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marcin Siudziński oraz Dyrektorzy wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

      Na zakończenie Gali odbył się koncert Jubileuszowy z udziałem pedagogów, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 3339