OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat pozyskał 100 mln
31 grudnia 2009 roku

Powiat pozyskał 100 mln

W poniedziałek, 28 grudnia w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja prasowa poświecona funduszom pozyskanym przez powiat ostrowski ze źródeł zewnętrznych. Starosta Ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak rozwiał pojawiające się w ostatnim czasie wątpliwości dziennikarzy i radnych czy rzeczywiście udało się pozyskać niebagatelną kwotę 100 mln złotych.

Na konferencji z udziałem lokalnych dziennikarzy starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak, Rzecznik Prasowy Powiatu Beata Klimek oraz Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Jacek Szydłowski wyjaśnili z jakich źródeł i na jakie zadania pozyskano dodatkowe środki finansowe w wysokości 101 milionów złotych.

Poniżej prezentujemy zestawienie środków pozyskanych dodatkowo do budżetu powiatu ostrowskiego z podziałem na źródła unijne i krajowe. Zestawienie obejmuje wszystkie fundusze zewnętrzne pozyskane przez powiat ostrowski oraz jednostki jemu podległe w latach 2003-2009.

RAZEM

WARTOŚCI

OGÓŁEM

Środki UE

Środki krajowe

Drogownictwo

16 395 649,43

4 395 000,00

20 790 649,43

Oświata

11 373 641,64

10 032 679,19

21 406 320,83

Zdrowie

14 931 832,85

5 680 513,00

20 612 345,85

Ochrona środowiska

0,00

105 401,54

105 401,54

Domy Pomocy Społecznej

0,00

4 106 275,00

4 106 275,00

PCPR

754 376,29

832 215,57

1 586 591,86

Powiatowy Urząd Pracy

10 961 583,70

19 709 800,00

30 671 383,70

Bezpieczeństwo

444 692,00

1 433 768,10

1 878 460,10

RAZEM

54 861 775,91

46 295 652,40

101 157 428,31

Wykorzystane programy unijne:

SAPARD, ZPORR, WRPO, LEONARDO da VINCI, COMENIUS, EFS, INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wykorzystane programy krajowe:

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Fundacje - Orlen, PZU, Fundacja Jurka Owsiaka

DROGOWNICTWO

Inwestycje realizowane z Funduszy Unijnych

 1. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Ostrów - Wtórek

 2. przebudowa drogi Boników - Granowiec

 3. przebudowa drogi Odolanów - Cieszyn

 4. przebudowa drogi Ostrów - Wielowieś

 5. przebudowa drogi Ostrów - Koryta wraz z budową ciągów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniających

Inwestycje realizowane z Funduszy Krajowych

1. modernizacja drogi Odolanów - Sośnie

2. budowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania w Jankowie Przygodzkim

3. budowa chodnika w Biniewie

4. przebudowa drogi Odolanów-Sośnie-Cieszyn

5. przebudowa drogi w Jankowie Przygodzkim

6. przebudowa drogi Mączniki - Węgry

7. przebudowa drogi Tarchały Wielkie - Przygodzice

W sumie, w okresie dwóch kadencji zmodernizowano prawie 60 km dróg, wybudowano 35 km chodników,

EDUKACJA (w sumie zrealizowano 62 projekty)

Projekty realizowane z Funduszy Unijnych (między innymi)

1. wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt metodyczny

2. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

3.stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (3542 stypendia )

4. stypendia dla studentów z powiatu ostrowskiego ( 301 osób po 200 zł dla każdego )

5. zagraniczna wymiana młodzieży i nauczycieli - staże, szkolenia i praktyki zawodowe (Niemcy, Włochy, Francja) - skorzystało 524 osób)

Inwestycje i projekty realizowane z Funduszy Krajowych (między innymi)

1. termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem, termomodernizacja II LO, IV LO,

2. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy III LO

3. zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych

4. fundusz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży

ZDROWIE

Inwestycje realizowane z Funduszy Unijnych

1. zakup sprzętu specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla ZZOZ w Ostrwie Wielkopolskim

 • aparatura RTG - do zdjęć kostno-płucnych z sufitowym zawieszeniem lampy TRG, aparat do zdjęć przyłóżkowych, system cyfrowej radiografii pośredniej CR

 • tomograf komputerowy

 • aparatura USG - z 3 głowicami

 • echokardiograf z głowicami Phased Array i kardiologiczną przezprzełykową

 • aparat mammograficzny

2. zakup trzech ambulansów medycznych

3. remont i przebudowa SOR i lądowiska oraz zakup wyposażenia medycznego dla SOR (między innymi)

 • stół operacyjno-zabiegowy - 2 sztuki

 • aparat do znieczulenia dzieci i dorosłych z monitorowaniem - 2 sztuki

 • monitor czynności życiowych pacjenta stacjonarno-przewoźny - 8 sztuk

 • monitor czynności życiowych pacjenta stacjonarny - 2 sztuki

 • stacja centralnego monitorowania - 1 sztuka

 • respirator stacjonarny- 3

 • respirator transportowy- 2

 • pulsoksymetr stacjonarno-transportowy- 2

 • defibrylator przenośny- 4

 • pompa strzykawkowa jednotorowa - 14

 • stacja dokująca do pomp infuzyjnych - 2

 • podgrzewacz doplynów infuzyjnych krwi - 1

 • ssak akumulatorowo-sieciowy mobilny- 4

 • negatoskop dwuklatkowy-2

 • negatoskop trzyklatkowy-1

 • łóżka intensywnej terapii-2

 • wózek do transportu chorych-4

 • wózek reanimacyjny-2

 • zestaw do ogrzewania pacjenta-2

 • elektrogardiograf -2

 • ultrasonograf przewoźny-1

 • przyłóżkowy aparat RTG z torem wizyjnym, tzw. Ramię C - 1

Inwestycje realizowane z Funduszy Krajowych

1. termomodernizacja szpitala

2. zakup sprzętu medycznego oraz ambulansów medycznych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Inwestycje realizowane z Funduszy Krajowych (między innymi)

1. zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

2. termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

POMOC SPOŁECZNA

DPS Psary

Inwestycje realizowane z Funduszy Krajowych (między innymi)

1. rozbudowa zespołu terapeutyczno- rehabilitacyjnego

2. modernizacja obiektów w zakresie dostosowania budynków do wymaganych standardów

3. termomodernizacja i adaptacja domku lokatorskiego

DPS Ostrów Wielkopolski

Inwestycje realizowane z Funduszy Krajowych (między innymi )

1. budowa i rozbudowa pomieszczeń domu przy ul. Partyzanckiej

2. budowa kanalizacji i ciepłociągu

3. budowa windy

4. zakup sprzętu rehabilitacyjnego

PCPR - ( w sumie zrealizowano 33 projekty), między innymi:

Projekt realizowany z Funduszy Unijnych

1. projekt systemowy „Twoja szansa”

Inwestycje i Projekty realizowane z Funduszy Krajowych

1. program Klub Wsparcia „Bądźmy razem”

2. program „Zespół Wczesnego Rozpoznawania i Wczesnej Terapii”

3. doposażenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia

4. wyposażenie Zespołu Interwencji Kryzysowej

5. wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar sprawców przemocy w rodzinie

6.remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy

7. zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla osób niepełnosprawnych

POWIATOWU URZĄD PRACY (w sumie zrealizowano 73 projekty), między innymi:

Projekty realizowane z Funduszy Unijnych

1. projekt „Równe szanse”

2. projekt „Druga szansa”

3. projekt „Przepis na pracę”

4.projekt „Moja dorosłość”

5.projekt „Bądź gotowy na zmiany”

6.projekt „Wiedza kluczem do sukcesu”

7.projekt Aktywny Start”

8.projekt „Kim będziesz”

9.projekt „Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia”

10.projekt „Twój start w życie zawodowe”

Projekty realizowane z Funduszy Krajowych

1. projekt „Wiatr w żagle”

2. projekt „Multiwitamina przeciw bezrobociu”

3. projekt „Twoja szansa”

4. projekt „Wsparcia przedsiębiorczości w powiecie ostrowskim”

5. projekt „Odnowa zawodowa”

6. projekt „Łagodzenie skutków bezrobocia”

7. projekt „Rozwiń się zawodowo”

BEZPIECZEŃSTWO

Straż Pożarna

Projekty realizowane z Funduszy Unijnych, (między innymi)

1. doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego

2. specjalistyczne szkolenia dla strażaków

Inwestycje i projekty realizowane z Funduszy Krajowych, (między innymi)

1. budowa Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

2. zakup ciężkiego samochodu gaśniczego

3. zakup podnośnika pożarniczego

4. zakup innego sprzętu ratowniczego ( np. drabiny, agregat prądotwórczy, namiot pneumatyczny ratowniczy)

5. szkolenia dla strażaków

Warto dodać, że najbardziej dynamiczne pod względem pozyskiwania funduszy zewnętrznych były lata 2007-2008-2009

W tym czasie pozyskano:

- z funduszy unijnych - 38.501.658,95 zł

- z funduszy krajowych - 31.204728,18 zł

RAZEM: 69.706387,13 ZŁ

Odwiedzin: 904