OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet na 2010 rok przyjęty!
31 grudnia 2009 roku

Budżet na 2010 rok przyjęty!

We wtorek, 29 grudnia na sesji Rady Powiatu Ostrowskiego większością głosów został zatwierdzony powiatowy budżet na rok 2010. Jest to budżet zdecydowanie proinwestycyjny, największe nakłady poniesione zostaną na zadania drogowe. Deficyt zaplanowano na wyższym poziomie od tegorocznego, ale nie ma powodów do niepokoju, daleko nam do granicy maksymalnego dopuszczalnego zadłużenia - podkreśla starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak.

Głosowanie nad przyszłorocznym budżetem powiatu ostrowskiego odbyło się 29 grudnia podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu. Głosowało 27 radnych, w tym 15 radnych było za przyjęciem budżetu, a 12 przeciw.

Jest to zdecydowanie budżet proinwestycyjny. Inwestycje stanowią ponad 20 milionów złotych, czyli aż 16% wszystkich wydatków. Jest to odsetek, jakiego jeszcze nie odnotowaliśmy w budżetach z poprzednich lat. Ponad 18 milionów złotych, czyli zdecydowaną większość przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe. W przyszłym roku czekają nas poważne zadania drogowe, na które pozyskaliśmy znaczące środki unijne i krajowe. Mam tu na myśli chociażby 6,8 mln złotych na przebudowę drogi: Ostrów - Raszków - Koryta oraz 3 mln na przebudowę trasy: Tarchały Wielkie - Janków Przygodzki - Przygodzice. Tych ostatnich pieniędzy na razie nie ma w budżecie powiatu, ale ubiegając się o środki zewnętrzne musieliśmy zabezpieczyć najpierw wkład własny. Poza tym mamy spore szanse na pozyskanie kolejnej porcji środków unijnych na przebudowę drogi Przygodzice - Wtórek. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 8 mln złotych, z czego połowę musieliśmy zabezpieczyć w budżecie powiatu. W dalszym ciągu będziemy kontynuować wcześniej rozpoczęte zadania inwestycyjne. Natomiast, jeżeli chodzi o strukturę dochodów, to dochody własne kształtują się na poziomie 25%, a reszta pochodzi z budżetu państwa, bądź z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Są to subwencje i dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne - informuje starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na wyższym poziomie w stosunku do tegorocznego budżetu. Dochody ustalono na poziomie 114.422.138 złotych, co stanowi 103,4% dochodów z roku 2009. Wydatki zaplanowano na poziomie 128.437.329 złotych, co odpowiada 109,8% wydatków tegorocznych.

Z zestawienia obu tych wielkości wynika, że deficyt zaplanowany jest na poziomie 14.015.191 złotych. Jest on wyższy od tegorocznego aż o 7.714.000 złotych, stanowiąc 222,4% deficytu za rok 2009. Choć wysokość zadłużenia w stosunku do lat ubiegłych może szokować, warto podkreślić, że zadłużenie na rok 2010 zostało zaplanowane na bezpiecznym poziomie. Zazwyczaj zadłużenie oscylowało na poziomie 15-18% w stosunku do dochodów, natomiast w 2010 roku, jeśli wszystkie plany zostaną zrealizowane, to wskaźnik ten zbliży się do 30%. W dalszym ciągu jest to jednak bezpieczny próg. Zgodnie z obowiązującą jeszcze ustawą o finansach publicznych maksymalny próg do jakiego samorządy mogą się zadłużyć to 60% dochodów. Innym wskaźnikiem, który mógłby niepokoić jest wielkość spłat przypadających w danym roku budżetowym a wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wartość tę zestawiamy z wielkością dochodów, a maksymalny, określony ustawowo próg nie powinien przekroczyć 15%. Mając na uwadze zadłużenie w roku 2009 nie przekraczamy nawet 6%, natomiast analizując budżet na 2010 rok wskaźnik ten wzrośnie do około 7% - wyjaśnia Donata Kupczyk, skarbnik powiatu ostrowskiego.

Deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytu bankowego oraz emisji obligacji. Powiat Ostrowski, bowiem po raz pierwszy sięgnął po instrument przychodowy, jakim są obligacje komunalne.

Tradycyjnie już po przyjęciu uchwały budżetowej Donata Kupczyk, skarbnik powiatu ostrowskiego otrzymała z rąk Włodzimierza Jędrzejaka starosty ostrowskiego kwiaty i podziękowania za pracę włożoną w przygotowanie budżetu. Na zakończenie XXXVI sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Mieczysław Szempiński wzniósł toast noworoczny życząc radnym, dyrektorom jednostek oraz zaproszonym gościom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2010.

Odwiedzin: 973