strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego
30 sierpnia 2013 roku

Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego

* plakat

Projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ostrowski

„Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Zwycięska aplikacja konkursowa przygotowana została przez zespół projektowy w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem głównym wynikającym z udziału w projekcie jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Ostrowskim, poprzez stworzenie od 02.09.2013 do 30.06.2015 r., planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Projekt będzie miał wpływ także na inne grupy docelowe, a przede wszystkim na uczennice i uczniów oraz ich rodziców; przejawiać się to będzie w podniesieniu ilościowym i jakościowym ich wiedzy i umiejętności, mającej odzwierciedlenie m.in. w wyższych wynikach końcowych sprawdzianów i egzaminów, a w przypadku rodziców powinna wystąpić ich zwiększona motywacja do autentycznej i efektywnej współpracy ze szkołą, do której uczęszczają ich dzieci.

Konkretnymi problemami do rozwiązania wynikającymi z realizacji celu głównego projektu są: jak przeprowadzić wiarygodną diagnozę uwzględniającą autentyczne potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego?; co należy zrobić, aby różne podmioty oferujące szkołom i przedszkolom propozycje szkoleniowe działały w sposób spójny i skoordynowany?; co należy zrobić, aby nauczycielki/n-le po tzw. dyplomowaniu kontynuowali swój rozwój zawodowy? Dotychczasowy system nie spełnia oczekiwań i potrzeb szkół/przedszkoli, nowy natomiast powinien przyczynić się do powstania kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli, uwzględniając ich autentyczne potrzeby jako instytucji, a nie tylko potrzeby indywidualne nauczycielek/ n-li;

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

Szkoły i przedszkola - łącznie 62 z terenu całego powiatu:

  • szkoły podstawowe – 28 szkół
  • gimnazja – 12 szkół
  • zasadnicze szkoły zawodowe – 6 szkół
  • technika – 6 szkół
  • licea ogólnokształcące – 8 szkół
  • przedszkola – 2 przedszkola

Liczba nauczycieli/lek objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia to 782 osoby z terenu całego powiatu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, który obejmuje swoim działaniem między innymi podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt kierowany jest do powiatów, które wsparciem mogą objąć szkoły i przedszkola z terenu powiatu po spełnieniu kryteriów dostępu zawartych w dokumentach planistycznych konkursu.

Przystąpienie Powiatu Ostrowskiego do realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 3.5 przyczyni się do poprawy jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych. Wartość projektu 1.886.232,58 PLN.

Dodał(a): Jerzy Bartuzi
Odwiedzin: 4392